ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019 στις 6 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή ΚΑΠ έτους 2019 (7η-12η μηνιαία κατανομή) για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 88601/12-12-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ).
 2. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Eurobank.
 3. Λύση σύμβασης μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος (κυλικείο εντός του ΚΑΠΗ Αμπελώνα).
 4. Παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αντιπλημμυρικά Έργα Δήμου Τυρνάβου».
 5. Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης «ΨΥΓΕΙΟ – ΔΙΑΛΟΓΗΤΗΡΙΟ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΦΤΟΥΤΩΝ» της ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε.
 6. Επί αιτήσεως του κ. Μουσιάρη Ιωάννη, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου.
 7. Επί αιτήσεως του κ. Φουρκιώτη Μαρίνου, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 8. Επί αιτήσεως του κ. Δαμασιώτη Ιωάννη, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 9. Επί αιτήσεως του κ. Λέτσιου Μιχαήλ, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 10. Επί αιτήσεως του κ. Tota Dali, με την οποία ζητά την έκδοση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.
 11. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής – Απαλλαγή υπολόγων διαχείρισης πάγιας προκαταβολής.
 12. Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.
 13. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων–Εργασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 171/1987.
 14. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων για το έτος 2020.
 15. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2020.
 16. Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 17. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com