2 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Λ.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Λαρισαίων θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Μίσθωσης διαμερισμάτων για αιτούντες άσυλο στη Λάρισα – ESTIA ΙΙ», χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/12/2020.

Η ΔΗ.Κ.Ε.Λ. θα προσλάβει ένα Διερμηνέα (αραβική γλώσσα) και ένα Συνοδό στο πρόγραμμα ESTIA II το οποίο υλοποιείται από τη ΔΗ.Κ.Ε.Λ. στην πόλη της Λάρισας με τη χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Για τη θέση του Συνοδού απαιτείται:

Α) Οποιοδήποτε απολυτήριος τίτλος (ΔΕ) ή πτυχίο ή δίπλωμα ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας

Β) Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε πρόγραμμα /υπηρεσίες/δομές με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού/ πρόσφυγες/μετανάστες

Γ) Μέτρια γνώση της αγγλικής γλώσσας

Για τη θέση του Διερμηνέα απαιτείται:

Α) Επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Β) Γνώση της Αραβικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» και να την υποβάλλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ), Ηπείρου 96 – 98, ΤΚ 41223, Λάρισα, υπόψιν κ. Μαρίνου Ελένη (τηλ. 2411 810326-7).

Για περισσότερες πληροφορίες και τα αναλυτικά δικαιολογητικά των υποψηφίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον χώρο των ανακοινώσεων στο site του Δήμου Λαρισαίων (www.larissa-dimos-gr).