ΜΕΧΡΙ 30/3 Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνεται προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν δηλωμένα λανθασμένα τ.μ. της επιφάνειας αυτών ή δεν τα έχουν δηλωμένα στον Δήμο Τυρνάβου, μπορούν να υποβάλλουν σχετική δήλωση με τα ορθά στοιχεία χωρίς την επιβολή προστίμων εκ μέρους του Δήμου για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης, μέχρι 31-3 2020,

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019/Α΄) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις».

Επισημαίνεται ότι τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1/1/2020.

Δικαιολογητικά που κατατίθενται:

  • Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται από την Υπηρεσία)
  • Φωτοτυπία Ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ή εναλλακτικού παρόχου
  • Φωτοτυπία Έντυπου Ε9 ιδιοκτητών (πρόσφατη εκτύπωση)
  • Φωτοτυπία Οικοδομικής Άδειας (διάγραμμα δόμησης κατά περίπτωση)
  • Φωτοτυπία Δήλωσης ένταξης στους ν. 4178/2013 ή ν. 4495/2017 (σε περίπτωση νομιμοποίησης του ακινήτου)
  • Τίτλοι Ιδιοκτησίας (Φωτοτυπία)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προσόδων του Δήμου Τυρνάβου (υπεύθυνη κ. Σακούτσιου Βασιλική) και στο τηλέφωνο 24923 50103.