ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 1,2 ΕΚ. €

Διακήρυξη δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου της ανάπλασης χώρων στην πόλη του Τυρνάβου έδωσε στη δημοσιότητα ο δήμος Τυρνάβου. Αντικείμενο του έργου είναι η “Ανάπλαση των Υπαίθριων Κοινόχρηστων Χώρων στην πόλη του Τυρνάβου ως εξής:
 στη νότια είσοδο του οικισμού (Βόρεια παρειά της οδού Λαρίσης),
 στον χώρο της Λαϊκής Αγοράς και νότια αυτής στην οδό Σπύρου Λούη.
 στην οδό Χατζηκώστα
 στην οδό Εθνικής Ανεξαρτησίας
 Στην οδό Δημοκρατίας
 στη συμβολή των οδών Κιλελέρ-Αγ.Γεδεών.
Προϋπολογισμός έργου: δαπάνη εργασιών 967.741,93 € και Φ.Π.Α. 232.258,06 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.199.999,99 €.

Προθεσμία περαίωσης έργου : Δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ είναι “η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής”, (άρθρο 95 Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016) παρ. 2α).

14. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με το άρθρο 121 παρ.1α, την 02 του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

15. α. Ο προσφέρων δεσμεύεται από την προσφορά του για χρονικό διάστημα εννέα μηνών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Για να δείτε τα τεύχη δημοπράτησης πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com