ΑΜΙΣΘΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ο ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΝΙΚΑΣ

Στον ορισµό του κ. Κώστα Νινίκα ως άµισθου συµβούλου του, προχώρησε σήμερα με απόφασή του ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Σύμφωνα με την απόφαση ο κ. Νινίκας, θα υποστηρίζει τα διοικητικά όργανα, τις επιτροπές και τις αρµόδιες υπηρεσίες, σε θέµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για όλο το διάστηµα της δηµοτικής περιόδου.

Ο ως άνω άµισθος σύµβουλος θα υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του δηµάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο µόνο είναι υποχρεωµένος να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα ασκεί καθήκοντα αµιγώς συµβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιαδήποτε µορφής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com