ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Δ. ΤΣΟΠΩΤΗ;

Νέα δεδομένα γύρω από το κληροδότημα Τσοπώτη που επρόκειτο να περάσει στον σύλλογο Επαγγελματιών και Εμπόρων Αμπελώνα δημιουργεί η ενέργεια της ∆ικηγόρου που είναι Εκκαθαρίστρια της διαθήκης Τσοπώτη ∆ηµητρίου, να διαβιβάσει στο δήμο Τυρνάβου έγγραφο της ∆/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΘεσσαλ ίας – Στ. Ελλάδας αναφορικά µε την αξιοποίηση

ακινήτου της κληρονοµιάς ∆ηµητρίου Τσοπώτη ζητώντας την αποδοχή του από το ∆ήµο Τυρνάβου.

Σύµφωνα µε το παραπάνω έγγραφο προτείνεται ως προσφορότερος τρόπος αξιοποίησης του ακινήτου της κληρονοµιάς να περιέλθει αυτό στο ∆ήµο Τυρνάβου, προκειµένου να διατίθεται για τη στέγαση οποιουδήποτε επαγγελµατικού σωµατείου στην περιοχή της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµπελώνα (κληρονοµιά υπό ειδικό όρο και υπό τον όρο του αναπαλλοτρίωτου), λόγω της αδυναµίας διορισµού προσωρινής διοίκησης στο «Επαγγελµατικό – Πανεµπορικό Σωµατείο ∆ήµου Αµπελώνα» καθώς και την οικονοµική δυσπραγία του Σωµατείου για την αποδοχή εκ µέρους του της κληρονοµιάς.

Με βάση αυτά τα δεδομένα το θέμα συζητήθηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Τυρνάβου η οποία αποφάσισε να προχωρήσει στο διορισµό δικηγόρου, προκειµένου να προβεί στον έλεγχο της κατάστασης του ακινήτου, των τυχόν οικονοµικών του εκκρεµοτήτων καθώς και του σκοπού του κληροδοτήµατος και να παράσχει σχετική γνωµοδότηση για την αποδοχή του ή µη από το ∆ήµο Τυρνάβου και τη δυνατότητας αξιοποίησής του.

Πλέον αναμένεται η εισήγηση του δικηγόρου που θα κρίνει και την τύχη του κληροδοτήματος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com