ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΝΠ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) με τα κατεπείγοντα μέτρα που αποφασίστηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την εξάπλωση του κορονοϊού στην οικονομία. Στην ΠΝΠ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, διατάξεις για :

·

Τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 6% από 24% για  τα είδη ατομικής υγιεινής όπως μάσκες προστασίας, γάντια, σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή , αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα , αιθυλική αλκοόλη η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών. Ο μειωμένος συντελεστής ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Οι επιχειρήσεις που έκλεισαν μετά από απόφαση της κυβέρνησης θα καταβάλουν το 60% του ενοικίου στους ιδιοκτήτες για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων αυτών εφόσον αποτελεί την α΄κατοικία.

Επιτάχυνση επιστροφών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ

Ακυρότητα καταγγελιών σύμβασης εργασίας.  Οι επιχειρήσεις – εργοδότες, που τελούν σε αναστολή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, και για όσο χρονικό διάστημα διαρκούν τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Στη περίπτωση αυτή, οι καταγγελίες αυτές είναι άκυρες.

-Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά μπορούν να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους, προκειμένου να προσαρμοστούν οι λειτουργικές ανάγκες τους στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργείται. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας μπορεί να εφαρμοστεί μέχρι ένα (1) μήνα με δυνατότητα παράτασης με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξέλιξης του φαινομένου.

-Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της παραπάνω ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

-Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της ρύθμισης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού από τους εργαζόμενους, ο εργοδότης υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στο σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» με την οποία θα δηλώνει τους εργαζόμενους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είτε λόγω απαγόρευσης της λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.

naftemporiki.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com