ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Το θέμα της ανάθεσης της αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων και του πλυσίματος των κάδων στη Δ.Ε. Αμπελώνα και της αποκομιδής των ανακυκλώσιμων σε όλο το δήμο για ένα 4μηνο, με συνολικό κόστος για το δήμο 110.000 €, θα απασχολήσει την αυριανή δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.

Όπως τονίζεται στην πρόσκληση η επιλογή του αναδόχου δεν θα γίνει με διαγωνισμό, αλλά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση.

Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Στην πρόσκληση για την αυριανή συνεδρίαση αναφέρονται τα εξής:

“Η δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 6η του μηνός Απριλίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου της 2ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
  2. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (4 μήνες).
  3. Έγκριση ανάθεσης αποκομιδής αστικών απορριμμάτων και πλύσιμου κάδων Δ.Ε. Αμπελώνα και αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Τυρνάβου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. – Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων πρόσκλησης.

Η ΜΕΛΕΤΗ

Στη μελέτη για την ανάθεση της αποκομιδής σε ιδιώτη αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

1. Αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων Δ.Ε. Αμπελώνα & μεταφορά τους στον Χ.Υ.Τ.Α. της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου, της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών (εργασία 5 ημερών).

Η αποκομιδή αστικών στερεών αποβλήτων Δ.Ε. Αμπελώνα περιλαμβάνει την αποκομιδή 589 κάδων απορριμμάτων 120 έως 1100 λίτρων, ως εξής:
ΔΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Διαμερίσματα Αριθμός Πράσινων Κάδων
Δ.Κ. Αμπελώνα 447
Τ.Κ. Βρυοτόπου 45
Τ.Κ. Δελερίων 51
Τ.Κ. Ροδιάς 46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΩΝ 589

Θα πραγματοποιείται 5ημέρες/εβδομάδα με 1 απορριμματοφόρο, το οποίο θα εκτελεί τα προγράμματα μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Η αποκομιδή κάθε κάδου θα γίνεται 2 φορές εβδομαδιαίως πλην του Κέντρου της Δ.Κ. Αμπελώνα που θα πραγματοποιείται καθημερινά. Ο ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες αποκομιδής αστικών απορριμμάτων στην Δ.Ε. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό (οδηγοί και συνοδοί εργάτες αποκομιδής), με δική του ευθύνη και δαπάνες. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, για χρονική περίοδο από την υπογραφή της σύμβασης και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Τέλος, η απόθεση των απορριμμάτων θα πραγματοποιείται στον νόμιμα λειτουργούντα χώρο του προαναφερόμενου Χ.Υ.Τ.Α.

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι της Δ.Ε. Αμπελώνα που είναι αποθηκευμένα απορρίμματα εντός και εκτός των τυποποιημένων κάδων απορριμμάτων που έχουν τοποθετηθεί ή θα τοποθετηθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης, στην Δ.Ε. Αμπελώνα
Ακόμη, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιεί την αποκομιδή των απορριμμάτων αφενός από τις τοποθεσίες που θα του υποδειχθούν, αφετέρου από τις περιοχές στις οποίες ο Δήμος θα τοποθετήσει νέους κάδους, είτε από οποιαδήποτε άλλα σημεία θα του υποδειχθούν από την προϊσταμένη αρχή στη περίπτωση που η τοποθέτηση κάδων είναι αδύνατη. Η συλλογή των απορριμμάτων θα γίνεται είτε αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός των κάδων απορριμμάτων ενώ ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να απομακρύνει οποιοδήποτε υπόλειμμα αστικών αποβλήτων που βρίσκεται γύρω ή κάτω από τον κάδο.
Ο ανάδοχος με αποκλειστική του ευθύνη θα επαναφέρει τους κάδους στις καθορισμένες από τον Δήμο θέσεις και θα μεριμνά για την καλή λειτουργία τους (τροχοί, φρένο, καπάκι, ποδωστήριο κ.λπ.).
Μετά την αποκομιδή πραγματοποιείται η μεταφορά τους στον Χ.Υ.Τ.Α. της Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου, της Δ.Ε. Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών

Για την εκτέλεση του έργου και προκειμένου να παρασχεθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, απαιτούνται τα παρακάτω :
1. Ένα (1) τουλάχιστον απορριμματοφόρο οχήμα,
2. Ένα (1) οδηγός.
3. Δύο (2) εργάτες αποκομιδής
Σε περίπτωση βλάβης κάποιου εκ των κύριων οχημάτων θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα (1) εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα, προκειμένου να διενεργηθεί απρόσκοπτα η αποκομιδή μέχρι την αποκατάστασή της.
Σύμφωνα με τα παραπάνω για την αποκομιδή των αστικών απορριμμάτων, απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό :
Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, τριών αξόνων, οπίσθιας φόρτωσης, με χωρητικότητα υπερκατασκευής από 18 έως 22 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων από 120 έως 1.100 lt, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO
ΙΙ.
Το όχημα αυτό θα πρέπει να είναι τύπου (6 Χ 2), δηλαδή να διαθέτει και σε ένα εκ των δύο οπίσθιων αξόνων τιμόνι προκειμένου να ελίσσεσαι ευκολότερα σε στενότερες οδούς. Το όχημα θα φέρει Σύστημα Δορυφορικού Γεωγραφικού Προσδιορισμού Θέσης (GPRS),
προκειμένου να ελέγχονται οι εκ τελεσθείσες εργασίες.

2. Αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Τυρνάβου (όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων) και μεταφορά στο Κ.Δ.Α.Υ. στον ίδιο χώρο που λειτουργεί ο Χ.Υ.Τ.Α. (εργασία 5 ημερών)

Η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Τυρνάβου (όλων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων) θα πραγματοποιείται καθημερινά σε όλη την έκταση του Δήμου Τυρνάβου και θα περιλαμβάνει την αποκομιδή όλων κάδων ανακύκλωσης που εκτείνονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Τυρνάβου συνολικού αριθμού 432 κάδων 1100 λίτρων.
Η αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιείται 5ημέρες/εβδομάδα με 1 απορριμματοφόρο, το οποίο θα εκτελεί τα προγράμματα μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας ως εξής:
1. Δευτέρα: Δ.Κ. Τυρνάβου
2. Τρίτη: Τ.Κ. Δαμασίου-Αργυροπουλίου-Δελερίων-Ροδιάς- Βρυοτόπου-Δ.Κ. Αμπελώνα
3. Τετάρτη: Δ. Κ. Τυρνάβου-Οδικοί άξονες Τυρνάβου-Λάρισας, Τυρνάβου-Αμπελώνα – Τ.Κ. Δένδρων
4. Πέμπτη: Δ.Κ. Αμπελώνα -Οδικός άξονας Αμπελώνα-Λάρισας
5. Παρασκευή: Δ.Κ. Τυρνάβου
Ο ανάδοχος θα εκτελεί εργασίες αποκομιδής των ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Τυρνάβου με τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και έμπειρο προσωπικό (οδηγοί και συνοδοί εργάτες αποκομιδής), με δική του ευθύνη και δαπάνες. Η εκτέλεση των εργασιών θα
πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, για χρονική περίοδο 4 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ως χώρος συμβατικής εργασίας και άμεσης παροχής υπηρεσιών του ανάδοχου ορίζονται όλες οι κατοικημένες και μη περιοχές, τα οικοδομικά τετράγωνα, οδοί, πλατείες, λοιποί κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου Τυρνάβου που είναι τοποθετημένοι κάδοι ανακύκλωσης, καθώς και οι οδικοί άξονες Τυρνάβου-Λάρισας, Τυρνάβου-Αμπελώνα, Αμπελώνα –Λάρισας όπου είναι τοποθετημένοι κάδοι ανακύκλωσης ή θα τοποθετηθούν οποτεδήποτε και οπουδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης.
Τέλος, η μεταφορά των ανακυκλώσιμων αποβλήτων θα πραγματοποιείται στο Κ.Δ.Α.Υ., στον ίδιο χώρο που λειτουργεί ο Χ.Υ.Τ.Α. Ν. Λάρισας.

Για την εκτέλεση του έργου και προκειμένου να παρασχεθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, απαιτούνται τα παρακάτω :
1. Ένα (1) απορριμματοφόρο οχήμα,
2. ‘Ενας (1) οδηγός.
3. Δύο (2) εργάτες αποκομιδής
Σε περίπτωση βλάβης του οχήματος θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο ένα (1) εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα, προκειμένου να διενεργηθεί απρόσκοπτα η αποκομιδή μέχρι την αποκατάστασή της.

Σύμφωνα με τα παραπάνω για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών, απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό :
Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, δύο αξόνων, οπίσθιας φόρτωσης, χωρητικότητας από 14 έως 16 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων από 240 έως 1.100 lt, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO ΙΙ.
Το όχημα θα φέρει Σύστημα Δορυφορικού Γεωγραφικού Προσδιορισμού Θέσης (GPRS), προκειμένου να ελέγχονται οι εκ τελεσθείσες εργασίες.

3. ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Πράσινοι κάδοι) Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει πλύση όλων των κάδων της Δ.Ε. Αμπελώνα τρεις (3 ) φορές κατά την διάρκεια της σύμβασης. Το πλύσιμο θα εκτελείται κάθε 45 ημερολογιακές ημέρες. Η πλύση των κάδων θα πραγματοποιείται με ζεστό νερό και κατάλληλο απολυμαντικό.
Το πλυντήριο κάδων θα επανδρώνεται από έναν οδηγό – χειριστή και δύο (2) εργάτες καθαριότητας.
Κατά την πλύση των κάδων, το πλυντήριο θα ακολουθεί προπομπό απορριμματοφόρο (ανεξάρτητο της αποκομιδής) και θα εκτελεί τις πλύσεις των απολύτως κενών κάδων απορριμμάτων.
Το σύνολο των προς πλύση κάδων είναι κατά την περίοδο της σύνταξης της παρούσης 589 τεμάχια, οι οποίοι θα πρέπει να πλυθούν κατά ελάχιστον όπως αναφέρεται προηγουμένως.

ΔΕ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Διαμερίσματα Αριθμός Πράσινων Κάδων
Δ.Κ. Αμπελώνα 447
Τ.Κ. Βρυοτόπου 45
Τ.Κ. Δελερίων 51
Τ.Κ. Ροδιάς 46
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΔΩΝ 589
Για την εκτέλεση του έργου και προκειμένου να παρασχεθούν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω :
1. Ένα (1) Μ.Ε. Καδοπλυντήριο,
2. Ένας (1) οδηγός – χειριστής καδοπλυντηρίου,
3. Ενας (1) οδηγός απορριμματοφόρου
4. Δύο (2) εργάτες καθαριότητας.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για την πλύση των κάδων απαιτείται ο ανάδοχος να διαθέτει τον παρακάτω εξοπλισμό :
1. Ένα (1) Μ.Ε. Καδοπλυντήριο, κλειστού τύπου, με δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας από 4 έως 7 m3, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO ΙΙ, με καυστήρα για την θέρμανση του νερού, και η όλη υπερκατασκευή του θα φέρεται επί οχήματος 2 αξόνων.
2. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, δύο αξόνων, οπίσθιας φόρτωσης, χωρητικότητας από 14 έως 16 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης  κάδων από 120 έως 1.100 lt, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO ΙΙ.
Όλα τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν Σύστημα Δορυφορικού Γεωγραφικού Προσδιορισμού Θέσης, προκειμένου να ελέγχονται οι εκ τελεσθείσες εργασίες.

Απαιτούμενος Μηχανολογικός Εξοπλισμός του Αναδόχου

Για την πραγματοποίηση των ζητούμενων εργασιών απαιτούνται τουλάχιστον τα παρακάτω οχήματα:
1. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, τριών αξόνων, οπίσθιας φόρτωσης, με χωρητικότητα υπερκατασκευής από 18 έως 22 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και
σύστημα ανύψωσης κάδων από 120 έως 1.100 lt, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO ΙΙ.
Το όχημα αυτό θα πρέπει να είναι τύπου (6 Χ 2), δηλαδή να διαθέτει και σε ένα εκ των δύο οπίσθιων αξόνων τιμόνι προκειμένου να ελίσσεσαι ευκολότερα σε στενότερες οδούς.
2. Ένα (1) απορριμματοφόρο όχημα, κλειστού τύπου, δύο αξόνων, οπίσθιας φόρτωσης, χωρητικότητας από 14 έως 16 m3, με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας και σύστημα ανύψωσης κάδων από 120 έως 1.100 lt, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO ΙΙ.
3. Ένα (1) Μ.Ε. Καδοπλυντήριο, κλειστού τύπου, με δεξαμενή καθαρού νερού χωρητικότητας από 4 έως 7 m3, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον EURO ΙΙ, με καυστήρα για την θέρμανση του νερού, και η όλη υπερκατασκευή του θα φέρεται επί οχήματος 2 αξόνων.
Όλα τα οχήματα θα πρέπει να φέρουν Σύστημα Δορυφορικού Γεωγραφικού Προσδιορισμού Θέσης (GPRS), προκειμένου να ελέγχεται για τις εκτελεσθείσες εργασίες.
Η αποκατάσταση των βλαβών ή η αντικατάσταση των οχημάτων με αντίστοιχα, σε περίπτωση σοβαρής βλάβης τους, θα είναι άμεση, με ευθύνη, μέριμνα του αναδόχου και αποκλειστικά με δικά του οχήματα. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα επισκευής καθώς και αντικατάστασης των οχημάτων.

Απαιτούμενο Προσωπικό του Αναδόχου
Ο ανάδοχος θα πρέπει να απασχολήσει τον απαιτούμενο αριθμό εργαζομένων, έτσι ώστε να καλύψει τα παραπάνω, όπως περιγράφονται σε κάθε εργασία ξεχωριστά.
Η απασχόληση των εργαζομένων υποχρεωτικά θα είναι σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στην εργατική νομοθεσία (ανώτατα όρια σε ημέρες και ώρες εργασίας, υπερωρίες κ.α.).
Το προσωπικό που θα απασχολήσει ο ανάδοχος θα αναφέρεται αναλυτικά στην προσφορά του.
Διάθεση εξοπλισμού του Δήμου στον Ανάδοχο
Ο Δήμος θα διαθέσει τους κάδους (απορριμμάτων, ανακύκλωσης) που έχει στον ανάδοχο, για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης και μόνο και για όσο διάστημα είναι απαραίτητο. Απαγορεύεται η χρήση του εξοπλισμού για άλλους σκοπούς. Ο ανάδοχος έχει την αστική ευθύνη έναντι τρίτων και οφείλει να ασφαλιστεί για αυτό. Οι κάδοι θα διατεθούν με σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής (κάδοι αστικών απορριμμάτων και κάδοι ανακύκλωσης) θα παραδοθούν μετά το πέρας της εργολαβίας στην ίδια κατάσταση και ποσότητα. Φθορές του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της σύμβασης (σπασμένοι κάδοι, ρόδες, καπάκια κλπ.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού της σύμβασης λήφθηκαν υπόψη:
1. Οι αποδοχές του απαιτούμενου προσωπικού συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων & εργοδότη
2. Το ετήσιο κόστος κίνησης συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού με βάση τα απαιτούμενα χιλιόμετρα
3. Το κόστος των αναλωσίμων και το Διοικητικό Κόστος
4. Το Εργολαβικό Κέρδος

Α. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Περιγραφή Δαπάνης Μηνιαίος Μισθός σε € Αριθμός εργαζομένων Μήνες εργασίας Δαπάνη
Οδηγός Απορριμματοφόρου 1.500,00 € 1 4 6.000,00 €
Εργάτης Καθαριότητας 1.300,00 € 2 4 10.400,00 €
ΜΑΠ (κατ΄αποκοπή) 680,00 €
Κόστος αναλωσίμων (καυσιμα, λιπαντικά κλπ για 1500 Χλμ.) 3.600,00 €
Κόστος αποσβεσης εξοπλισμου (150.000/12χρονια/12μηνες χ 4μηνες) 4.166,67 €
Κόστος βλαβων (30% κόστους απόσβεσης) 1.250,00 €
κοστος συντήρησης (20% κόστους απόσβεσης) 833,33 €
Λοιπά (Ασφάλιστρα Οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ) 400,00 €
Συνολικό Κόστος ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 27.330,00 €

Β. ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Περιγραφή Δαπάνης Μηνιαίος Μισθός σε € Αριθμός εργαζομένων Μήνες εργασίας Δαπάνη
Οδηγός Απορριμματοφόρου 1.500,00 € 1 4 6.000,00 €
Εργάτης 1.300,00 € 2 4 10.400,00 €
ΜΑΠ (κατ΄αποκοπή) 680,00 €
Κόστος αναλωσίμων (καύσιμα, λιπαντικά κλπ για 1500 Χλμ.) 3.600,00 €
Κόστος απόσβεσης εξοπλισμού (150.000/12χρονια/12μηνες χ 4μηνες) 4.166,67 €
Κόστος βλαβών (30% κόστους απόσβεσης) 1.250,00 €
Κόστος συντήρησης (20% κόστους απόσβεσης) 833,33 €
Λοιπά (Ασφάλιστρα Οχημάτων ΚΤΕΟ κλπ) 400,00 €
Συνολικό Κόστος ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 27.330,00 €

Γ. ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ
Περιγραφή Δαπάνης Μηνιαίος Μισθός σε € Αριθμός εργαζομένων Μήνες εργασίας Δαπάνη
Οδηγός Καδοπλυντηριου 1.500,00 € 1 1 1.500,00 €
Οδηγός Προπομπού Απορριμματοφόρου 1.500,00 € 1 1 1.500,00 €
Εργάτης 1.300,00 € 2 1 2.600,00 €
ΜΑΠ (κατ΄αποκοπή) 800,00 €
Κόστος αναλωσίμων (καύσιμα, λιπαντικά κλπ για 1500 Χλμ.) 1.500,00 €
Κόστος απόσβεσης εξοπλισμού (370.000/12χρονια/12μηνες χ 1μηνες) 2.569,44 €
Κόστος βλαβών (30% κόστους απόσβεσης) 770,83 €
Κόστος συντήρησης (20% κόστους απόσβεσης) 513,89 €
Λοιπά (Ασφάλιστρα Οχημάτων ΚΤΕΟ Απολυμαντικά κλπ) 1.998,00 €
Συνολικό κόστος ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΔΩΝ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 13.752,17 €

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΟΛΟ (Σύνολο Α + Σύνολο Β + Σύνολο Γ) 68.412,17 €
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 6.841,22 €
Μερικό Σύνολο 75.253,38 €
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 13.545,61 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 88.798,99 €
ΦΠΑ (24%) 21.311,76 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 110.110,75 €

Η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι για 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ενώ η πλύση των κάδων θα πραγματοποιηθεί τρεις (3) φορές κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Το συνολικό κόστος καθαρής αξίας 88.798,99 € και 21.311,76 €€ για κόστος Φ.Π.Α. (24%), με τελική δαπάνη 110.110,75 €