ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 4 ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ανακοίνωση για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας 4 μηνών, 3 ΥΕ Εργατών Πρασίνου και 1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων (JCB Ομάδας Β΄ Τάξης Δ΄).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email grigoriadou@tirnavos.gr αίτηση, με αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από 09/04/2020 έως 13/04/2020, και μετά την επιλογή τους πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους τα λοιπά προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2492350127, αρμόδια υπάλληλος κ. Γρηγοριάδου Μαρία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com