ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 19 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ 4ΜΗΝΟ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στην πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαεννέα (19) ατόμων κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και την ανάγκη περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών κατ’ ανώτατο όριο, για κάλυψη αναγκών των Διευθύνσεων

Δημόσιας Υγείας και Πολιτικής
Προστασίας της έδρας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ανακοίνωσε η περιφέρεια.

Πρόκειται για επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό στις διευθύνσεις Υγείας και Πολιτικής Προστασίας.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ

Αναλυτικά οι θέσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, που θα βρείτε παρακάτω μέσα στην προκήρυξη, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) : dioik@thessaly.gov.gr.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Ε. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ :
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ορίζεται σε τρεις [3] ημέρες και αρχίζει από την  επόμενη της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.thessaly.gov.gr, δηλαδή από 14/04/2020 έως και 16/04/2020 και ώρα 15:00.
Αιτήσεις που αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για να δείτε την προκήρυξη και την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com