ΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΙ ΔΙΜΗΝΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου προσλαµβάνονται οι παρακάτω εργαζόμενοι µε σχέση εργασίας Ι.∆. Ορισµένου Χρόνου, για
κάλυψη εποχιακών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών και για το χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών, ήτοι : από 15-04-2020 µέχρι 14-06-2020, ως εξής :

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ
1 ΜΗΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆Ε Οδηγός Απορριµµατοφόρου
2 ΓΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου
3 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου
4 ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου
5 ΣΙΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου
6 TΣΙΟΥΓΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΥΕ Εργάτης Καθαριότητας – Συνοδός Απορριµµατοφόρου
7 ΒΙ∆ΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (ταφής – εκταφής νεκρών)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com