ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τυρνάβου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Απριλίου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 σε οικισμούς και καταυλισμούς Ρομά. (αριθ. πρωτ. 20210/27-03-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
2. Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων. (αριθ. πρωτ. 24891/16-04-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).

3. Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (1η – 3η μηνιαία κατανομή έτους 2020), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 20250/27-03-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
4. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Σύνταξη διορθωτικής πράξης περιοχής επέκτασης Αμπελώνα».
5. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση Αγροτικών και Κτηνοτροφικών Οδών».
6. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
7. Εκλογή υδρονομέων άρδευσης στο Δήμο Τυρνάβου.
8. Επί αιτήσεως των κ.κ. Αλμπάνη Θωμά και Αλμπάνη Σταμούλως, με την οποία ζητούν την τροποποίηση της αριθ. 257/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου.
9. Επί αιτήσεως του Συλλόγου Σαμαριναίων Αμπελώνα, με την οποία ζητά την παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου στον Αμπελώνα.
10. Επί αιτήσεως του κ. Καλομπάτσου Νικολάου, με την οποία ζητά την λύση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος (κυλικείο εντός του ΚΑΠΗ Τυρνάβου).
11. Επί αιτήσεως του κ. Τζήκα Δημητρίου, με την οποία ζητά την μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης δημοτικού καταστήματος στον Τύρναβο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com