ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ

Με Πράξη της Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λάρισας η οποία δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Πρωτοδικείου για το διάστημα από 28.04.2020 έως 15.05.2020.

Στην Πράξη αναφέρονται τα εξής:

Σύμφωνα με την από 11-03-2020 πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55) άρθρα 5 και 11 και της Κ.Υ.Α Δ1α/ΓΠοικ. 26804/25-04-2020 άρθρα τέταρτο και έβδομο (ΦΕΚ Β 1588) περί προσωρινής αναστολής των εργασιών των δικαστηρίων λόγω μέτρων πρόληψης για τον κορωνοϊό, διευκρινίζουμε και ορίζουμε ότι για το χρονικό διάστημα από 28 Απριλίου 2020 έως και 15 Μαΐου 2020:

1) Αναστέλλονται οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων.

Εξαιρούνται: οι δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, τις ανακλήσεις αυτών καθώς και τις σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ (ως προς τη διαδικασία των συναινετικών εξαλείψεων προσημείωσης υπάρχει ήδη σχετική ανακοίνωση και εφαρμόζεται το άρθρο 17 του Ν. 4684/2020). Επίσης γίνεται η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, χωρίς κλήτευση του αντιδίκου, που θα προσδιοριστούν και θα εξεταστούν κατά περίπτωση από τον Πρόεδρο Υπηρεσίας. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται οίκοθεν, με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας (ή του Δικαστή της έδρας), ο οποίος ορίζει και τη νέα διάρκεια της. Επίσης, επιτρέπεται η κατάθεση κλήσης για επαναφορά προς συζήτηση των αιτήσεων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, η συζήτηση των οποίων είχε ματαιωθεί λόγω της αναστολής των εργασιών του Πρωτοδικείου κατά τον Μάρτιο και Απρίλιο, καθώς και η κατάθεση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον έχουν αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητική κατάσχεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ.

2) Στα Ποινικά Δικαστήρια θα δικάζονται οι υποθέσεις (κακουργήματα) που συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης και για τα κακουργήματα που ο χρόνος παραγραφής τους συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.1.2021. Τα Ποινικά Δικαστήρια που έχουν διακοπεί έως τότε (15.5.2020) θα συνεδριάζουν μόνο για να διακόψουν σε νέα ημερομηνία (η γνωστοποίηση της οποίας γίνεται κατά την ως άνω Κ.Υ.Α) ή να δικάσουν μόνο εάν συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι κατά τα ανωτέρω. Η έναρξη του Μ.Ο.Δ Λάρισας θα γίνει μόνο αν συντρέχουν οι ως άνω εξαιρετικές περιπτώσεις για την εκδίκαση προσδιορισθείσας υπόθεσης. Θα γίνει η κατά νόμο κλήρωση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων και ποινικών υποθέσεων.

3) Θα δικάζονται οι υποθέσεις των αυτόφωρων Πλημμελημάτων, μόνο εάν κρατείται ο κατηγορούμενος με τις διατάξεις για την αυτόφωρη διαδικασία.

4) Στην ανάκριση θα γίνονται μόνο οι ανακριτικές πράξεις που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης).

5) Θα εκδίδονται μόνο τα βουλεύματα που έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα (και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης) κατά την κρίση του αρμόδιου Προέδρου Πρωτοδικών.

6) Λόγω του ότι κατά την ως άνω ΚΥΑ το αναφερόμενο χρονικό διάστημα αναστέλλονται οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών, η παραγραφή των συναφών αξιώσεων, οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών, δεν θα γίνεται κατάθεση των σχετικών δικογράφων.

7) Θα γίνεται δημοσίευση αποφάσεων. Αντίγραφα αποφάσεων θα χορηγούνται σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και μόνο μετά από έγκριση του Διευθύνοντος το Πρωτοδικείο ή του εκάστοτε Προέδρου Υπηρεσίας, καθημερινά από 10.00 έως 12.00, σύμφωνα και με τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί μείωσης του ωραρίου.

8) Οποιοδήποτε άλλο θέμα κατεπείγοντος που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης τυχόν προκύψει (άρθρο τέταρτο παρ. 4 της ως άνω ΚΥΑ, όπως λ.χ η έκδοση πιστοποιητικού) θα κρίνεται κατά περίπτωση από τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο ή τον Πρόεδρο Υπηρεσίας.

9) Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων διαδικασιών και εργασιών της Γραμματείας ΟΛΑ τα Τμήματα δεν θα εξυπηρετούν κοινό (τηλ. 2410536943 για πολιτικές αποφάσεις και δικόγραφα / 2410258150 για ασφαλιστικά μέτρα και λοιπά θέματα ).

10) Σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α, ως αναγκαία μέτρα για την ασφαλή λειτουργία του Πρωτοδικείου Λάρισας, εν όψει της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ορίζονται τα εξής: Α) Σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας όχι μόνο από τα πρόσωπα της έδρας αλλά και από τους συνηγόρους και τους διαδίκους. Β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού υγρού σε όλους τους χώρους και χρήση αυτού από δικηγόρους και διαδίκους. Γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων 1,5 μέτρου κατ’ ελάχιστον. Δ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.).

Αντίγραφο της πράξης αυτής να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πρωτοδικείου αυτού και να ενημερωθεί σχετικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Λάρισας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ