ΑΝΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΗ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Απόφαση για απ΄ ευθείας ανάθεση του έργου  «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αμπελώνα» υπέγραψε την Τετάρτη ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Στην απόφαση του δημάρχου αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αμπελώνα», εκτιμώμενης αξίας 19.970,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που περιέχονται στο παράρτημα Α και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Γ. Την απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Εργασίες συντήρησης χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αμπελώνα», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στον Νικόλαο & Νεοκράτη Σωτ. Παπακωνσταντίνου Γεωπονικές Επιχειρήσεις ΕΠΕ, με έδρα την Λάρισα και την οδό 14χλμ ΕΟ Λάρισας – Αθηνών, ΑΦΜ:998223714 ΔΟΥ: Λάρισας έναντι αμοιβής 19.970,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com