ΔΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η Δ.Α.

Το θέμα θα συζητηθεί στην αυριανή δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου όπου ο δήμαρχος έχει την πλειοψηφία

Δια περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί την 5η του μηνός Ιουνίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020 και το άρθρο 42 της ΠΝΠ 75/Α΄/30-03-2020, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στους παιδικούς σταθμούς Δήμου Τυρνάβου λόγω πανδημίας (2 μήνες).
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών ελέγχου ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τυρνάβου.
Ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 1ου ΕΠΑΛ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (κυλικείο εντός του ΚΑΠΗ Αμπελώνα).
Τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος (κυλικείο εντός του ΚΑΠΗ Αμπελώνα).
Σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2020, κατά το α΄ τρίμηνο του 2020.
Έγκριση παράτασης σύμβασης για την αποκομιδή αστικών απορριμμάτων και πλύσιμου κάδων Δ.Ε. Αμπελώνα και αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Τυρνάβου. Σύμφωνα με την εισήγηση η πρόταση είναι για δίμηνη παράταση (ισόχρονη με την αρχική).

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ