ΟΡΙΣΕ ΑΜΙΣΘΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στον ορισµό της κ. Αμαλίας Γκανάτσιου του Ιωάννη, ως άµισθης συµβούλου του, η οποία θα υποστηρίζει τα διοικητικά όργανα, τις
επιτροπές και τις αρµόδιες υπηρεσίες, σε θέµατα ∆ιοικητικής Οργάνωσης και Προγραµµατισµού, για όλο το διάστηµα της δηµοτικής περιόδου, προχώρησε ο δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας.

Η ως άνω άµισθη σύµβουλος θα υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του δηµάρχου, από τον οποίο θα δέχεται εντολές και στον οποίο µόνο είναι υποχρεωµένη να λογοδοτεί σε κάθε περίπτωση. Θα ασκεί καθήκοντα αµιγώς συµβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com