ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στην πρόσληψη γενικής γραμματέα στο δήμο Τυρνάβου προχώρησε με απόφασή του ο δήμαρχος Γιάννης Κόκουρας. Στην απόφασή του ο δήμαρχος αναφέρει:

Προσλαµβάνουµε την Ζαρόγιαννου Ελένη – Ευµορφία του Κλεάνθη ως Γενική Γραµµατέα του ∆ήµου Τυρνάβου. Ο ∆ήµαρχος µπορεί µε απόφαση του να αναθέτει στην Γενική Γραµµατέα την υπογραφή µε εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηµατικών
ενταλµάτων.

Η Γενική Γραµµατέας απολύεται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα της και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο ∆ήµαρχος απολέσει την ιδιότητα του για
οποιονδήποτε λόγο.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.
Περίληψη της απόφασης θα δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com