ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των υποδομών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ συνυπογράφτηκε από το δήμαρχο Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο, τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ Αχιλλέα Βαρδακούλη και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας η σύμβαση έργου με τον τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ». Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκε ο Γιάννης Παπακανάκης διευθυντής της ΔΕΥΑΚ που είναι ο κύριος φορέας του έργου. Ο Δήμος Κιλελέρ είναι ο φορέας υλοποίησής του.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Φιλόδημος Ι που δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη ΜΟΔ.

Για το έργο ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος δήλωσε: «Το αντικείμενο της σύμβασης που υπογράψαμε σήμερα αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και την θέση σε λειτουργία συστήματος   τηλεελέγχου,   τηλεχειρισμού   και ελέγχου  διαρροών  εγκαταστάσεων  ύδρευσης  του  Δήμου  Κιλελέρ,  με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του δικτύου ύδρευσης της περιοχής και την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η ανάγκη υδροδότησης του δήμου Κιλελέρ καθιστά αναγκαίο   τον   εκσυγχρονισμό   και   τη   βελτιστοποίηση   του   δικτύου ύδρευσης.  Το  σύστημα  τηλελέγχου,  τηλεχειρισμού  και  ελέγχου  διαρροών  θα αποτελείται  από  έναν  Κεντρικό  Σταθμό  Ελέγχου  (ΚΣΕ),  ο  οποίος  θα διασυνδεθεί,  μέσω  ασυρμάτων  επικοινωνιακών  διατάξεων,  με  τους σαράντα (40)  Τοπικούς  Σταθμούς  Ελέγχου  (ΤΣΕ)  ευρισκόμενους  σε ισάριθμες θέσεις του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου.

Ο αντικειμενικός σκοπός του συστήματος είναι η συλλογή δεδομένων, όπως  για  παράδειγμα  η  τιμή  της  παροχής  σε  καταθλιπτικούς  και τροφοδοτικούς  αγωγούς,  η  τιμή  της  στάθμης  σε  δεξαμενές,  και  η μετάδοσή  τους,  μέσω  τηλεπικοινωνιακού  συστήματος,  στον  Κεντρικό Σταθμό  Ελέγχου  (ΚΣΕ).  Το  σύστημα  επικοινωνίας  θα  είναι  τέτοιο  ώστε να  εξασφαλίζει  την  αδιάλειπτη  λειτουργία  του  τηλελέγχου  και  του αυτοματισμού.

Η  συλλογή  και  παρακολούθηση  των  πληροφοριών που ανέφερα,  θα δίνουν  τη  δυνατότητα  στην υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ,  μέσω της κατάλληλης αξιολόγησης και της  επεξεργασίας τους, να έχουν πάντα σαφή  γνώση  της  λειτουργικής  κατάστασης  του  όλου  συστήματος  και να  προβαίνουν  σε  επιθυμητές  διορθωτικές  ενέργειες  ή  και  να  προ-ρυθμίζουν  παραμέτρους  λειτουργίας  της εγκατάστασης,  ώστε  αυτή  να λειτουργεί με βάση προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας.

Με   τη   λειτουργία   του   συστήματος   επιδιώκεται η συνεχής εποπτεία και άμεση επέμβαση η λήψη στατιστικών στοιχείων για  τον βραχυπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό, βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου με στόχο την ελαχιστοποίηση των απωλειών νερού και την ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας πόσιμου νερού τη συνεχής παρακολούθηση της λειτουργίας των χλωριωτών, τη μείωση των λειτουργικών δαπανών (ορθολογικός προγραμματισμός λειτουργίας)  και  των  δαπανών  συντήρησης  προσωπικού,  ενέργειας και μεταφορικών μέσων, τη δυνατότητα  προσθήκης  και  ένταξης  στο  σύστημα  νέων  σημείων ελέγχου, σε περίπτωση μελλοντικών επεκτάσεων του συστήματος τη βελτίωση και τροποποίηση προγραμμάτων και μεθόδων ελέγχου και τέλος του  εκσυγχρονισμού  της  λειτουργίας  του  δικτύου  ύδρευσης  του  Δήμου και   μακροπρόθεσμη   κάλυψη   των   αναγκών   της   περιοχής   που εξυπηρετείται από την Επιχείρηση».

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Αχιλλέας Βαρδακούλης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με το έργο, τη σύμβαση του οποίου υπογράψαμε σήμερα, κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της εταιρείας. Την εξοπλίζουμε με υλικό από την τεχνολογία αιχμής που θα της δώσει τη δυνατότητα να λειτουργήσει στα πλαίσια των υπερσύγχρονών αρχών και προδιαγραφών προς όφελος των συνδημοτών μας.  Η  εγκατάσταση  του συστήματος τελεμετρίας στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου μας προβλέπεται να  περιλαμβάνει  τα εξής  τμήματα  και τις ακόλουθες εργασίες:

-Την λεπτομερή σχεδίαση του νέου συστήματος, σε επίπεδο λογικής και φυσικής αρχιτεκτονικής.

– Την προμήθεια   και   εγκατάσταση   του   κεντρικού   εξοπλισμού   που περιλαμβάνει προγραμματιζόμενο  λογικό  ελεγκτή  (PLC),  που  αποτελεί  τον Διαχειριστή Επικοινωνιών με τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου και εξοπλισμό  τηλεπικοινωνιών  για  την  επικοινωνία  του  Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (ΚΣΕ) με τους τοπικούς σταθμούς ελέγχου.

-Την προμήθεια  και  εγκατάσταση  του  τοπικού  εξοπλισμού  συλλογής σχετικών δεδομένων, που περιλαμβάνει σαράντα (40) σταθμούς σε επιλεγμένα σημεία στο δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Κιλελέρ.

-Την ανάπτυξη,  παράδοση  και  εγκατάσταση  εφαρμογών  λογισμικού.

– Την προμήθεια  και  εγκατάσταση  όλου  του  εξοπλισμού  επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων  των  όποιων  αναμεταδοτών  απαιτηθούν για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος.

– Την προμήθεια  και  την εγκατάσταση  των  οργάνων  των  τοπικών  σταθμών (μετρητές παροχής, μετρητές πίεσης, μετρητές στάθμης, κλπ.).

-Τις προσαρμογές   και   μετατροπές   σε   ηλεκτρικές   και   υδραυλικές εγκαταστάσεις, όπου απαιτείται, για την ένταξη του συστήματος σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σύνολο.

-Την προμήθεια  και  εγκατάσταση  υλικών  (καλωδιώσεις,  κλπ.)  παροχής ηλεκτρικής ισχύος για όλα τα τμήματα του εξοπλισμού.

-Την παράδοση   σχεδίων,   εγχειριδίων   λειτουργίας   και   συντήρησης (τεκμηρίωση).

-Τη δοκιμαστική λειτουργία για περίοδο 30 ημερών και την εγγύηση καλής λειτουργίας».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com