ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 10.00 π.µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Τυρνάβου, με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου, εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική επαναληπτική δηµοπρασία ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής, η εκµίσθωση των παρακάτω αναλυτικά περιγραφόµενων αγροτεµαχίων που βρίσκονται στο ∆ήµο Τυρνάβου, ως εξής :

α/α Κοινότητα Τοποθεσία Έκταση (στρ.) Τιµή Α΄ Προσφοράς (σε €/ στρ.)
1 Αµπελώνα Τατάρ Μαγούλα 3,068 20,00
2 ∆ελερίων Αυλαγάδες 8,000 25,00
3 ∆ελερίων Γκαρλίγκα 8,000 25,00
4 ∆ελερίων Βακουφική Γκορτσιά 4,000 20,00
5 ∆ελερίων Γεροζήση 1,000 20,00
6 ∆ελερίων Γελαδόστρατα 2,000 20,00
7 ∆ελερίων Γιακάς ∆ελέρια 7,150 25,00
8 ∆ελερίων Αµπέλια Καραγιάννη 8,750 25,00
9 ∆ελερίων Γιακάς ∆ελέρια 1,000 20,00
10 ∆ελερίων Γιακάς 3,000 20,00
11 ∆ελερίων Καραµπούγα 1,200 20,00
12 ∆ελερίων ∆εξαµενή 2,000 20,00
13 ∆ελερίων Λάκος 1,000 20,00
14 ∆ελερίων Αµπέλια ∆ελερίων 5,900 25,00
15 ∆ελερίων Νεκροταφείο 2,000 20,00
16 ∆ελερίων Βρωµόβρυση 8,000 25,00
17 ∆ελερίων Αύλακας Αγ. Αννας 8,000 25,00
18 ∆ελερίων Γκοτσιά ∆ελερίων 3,640 20,00
19 ∆ελερίων Είσοδος οικισµού 1,000 20,00
20 ∆ελερίων Βαρκό 2,090 20,00
21 ∆ελερίων Βαρκό 2,090 20,00
22 ∆αµασίου ∆ηµ. αγρός Αηλιάς 19,180 25,00
23 ∆αµασίου Καπνός πέρα κάµπου 3,069 20,00
24 ∆αµασίου Καπνός πέρα κάµπου 7,500 25,00
25 ∆αµασίου Καπνός πέρα κάµπου 4,700 20,00
26 ∆αµασίου Αλώνια 2,000 20,00

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή γραµµάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού ίσου µε το 10% των ετησίων µισθωµάτων της πρώτης προσφοράς ή ισόποση
εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας για συµµετοχή στον διαγωνισµό.

Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι :
 φωτοαντίγραφο της Αστυνοµικής Ταυτότητας του ενδιαφεροµένου και του εγγυητή του,
 Πιστοποιητικό εντοπιότητας,
 βεβαίωση δηµοτικής ενηµερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
 εγγυητική επιστολή ως άνω,
 Υπεύθυνη ∆ήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισµού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το µίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο ∆ήµο Τυρνάβου, των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.


ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com