Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΑΠΟ “ENERGA” ΚΑΙ “HELLAS POWER”

Ομόφωνη απόφαση για την πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου του ∆ήµου Τυρνάβου τον δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα Κ. Παπαρρηγόπουλου, προς τον οποίο παρέχει την εντολή και πληρεξουσιότητα για να διεκδικήσει τόκους για το ποσό των 29.000 € που ήδη εισέπραξε ο δήμος και χρηματική αποζημίωση για ηθική βλάβη από τις εταιρείες ENERGA και HELLAS POWER καθώς και τις θυγατρικές τους πήρε σε πρόσφατη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή του δήμου.

Πιο συγκεκριμένα πρόσφατα ο δήμος έχοντας προσφύγει στη δικαιοσύνη κατάφερε να εισπράξει το ποσό των 29.000 € που του όφειλαν οι παραπάνω εταιρείας επειδή είχαν παρακρατήσει δημοτικά τέλη από λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας που είχαν εισπράξει. Μετά από αυτή τη δικαίωση που έφερε και 29.000 € στα ταμεία του δήμου, εκτιμήθηκε ότι θα πρέπει να προσληφθεί δικηγόρος ο οποίος θα προχωρήσει στα παρακάτω:
α) στη σύνταξη και κατάθεση Αγωγής ενώπιον του καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδίου ∆ικαστηρίου κατά των εταιριών «ENERGA POWER TRADING Ανώνυµη Εταιρεία Προµήθειας και Εµπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING Α.Ε», «ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (πρώην «ENERGA Εµπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»), «ΝΕΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυµη Εταιρεία Παραγωγής και Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. «HELLAS POWER ΑΕ» (πρώην «HELLAS POWER Ανώνυµη Εταιρεία Παραγωγής και Εµπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου, για τους τόκους του ανωτέρω – ήδη εισπραχθέντος – κεφαλαίου και για χρηµατική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του ∆ήµου µας, και
β) στη λήψη ασφαλιστικών µέτρων περί συντηρητικής κατάσχεσης, απαγόρευσης µεταβολής περιουσιακής κατάστασης κλπ κατά των ανωτέρω και οποιουδήποτε τυχόν άλλου νοµικού προσώπου πραγµατικής ιδιοκτησίας ή συµφερόντων του ανωτέρω φυσικού
προσώπου, καθώς και όπως παρασταθεί ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη συζήτηση της ως άνω αγωγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων, και σε κάθε τυχόν µετά από αναβολή δικάσιµο αυτών, και όπως προβεί εν γένει στη λήψη κάθε κατά την κρίση του
πρόσφορου και αναγκαίου δικαστικού µέτρου προς προάσπιση των περιουσιακών και οικονοµικών συµφερόντων του ∆ήµου Τυρνάβου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com