ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3ου Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας που ανέλαβε το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου δ.σ. Τυρνάβου προχώρησε την Παρασκευή ο δήμαρχος Τυρνάβου Γ. Κόκουρας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου που είχε προγραμματίσει και εντάξει στο ΕΣΠΑ η προηγούμενη δημοτική αρχή σε συνεργασία με την περιφέρεια.

Σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφηκε η εταιρείας ΓΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Τ.Ε, αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», έναντι του συμβατικού ποσού των 115.310,03 € (χωρίς Φ.Π.Α.), (έκπτωση 55,32% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης), με τους παρακάτω ειδικότερους όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το αντικείμενο που δημοπρατείται περιλαμβάνει:
1. Την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών όπως αυτές περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, για την πλήρη, απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία έργου και την παράδοση σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
2. Την υποβολή χρονοδιαγράμματος του έργου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, την σύνταξη και εφαρμογή Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) του έργου.
ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16, το άρθρο 7 και το άρθρο 12 της διακήρυξης, μέσα σε προθεσμία ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ από την υπογραφή της σύμβασης και ανεξάρτητα από τη χρηματοδότηση του έργου.
ΑΡΘΡΟ 3: ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Η χρονική περίοδος εγγύησης για το παρόν έργο ορίζεται σε 15 μήνες από την βεβαιωμένη περαίωση των εργασιών, που νοείται μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας του νέου έργου.
2. Για την έναρξη προσμέτρησης του χρόνου εγγύησης (υποβολή τελικής επιμέτρησης κ.λπ.) και τον τρόπο συντήρησης του έργου εφαρμόζεται το άρθρο 171 του Ν.4412/16.
3. Στο χρονικό αυτό διάστημα (15 μήνες) ο Ανάδοχος υποχρεούται να επισκευάζει άμεσα σε περίπτωση βλάβης ή δυσλειτουργίας το σύνολο των νέων έργων κατόπιν πρόσκλησης από την Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com