ΠΙΣΤΩΣΗ 8.192 € ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σε έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης κονδυλίου 8.192 € για τη διάθεσή του σε έργα συντήρησης αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αμπελώνα προχώρησε η δημοτική αρχή του δήμου Τυρνάβου. Στην απόφαση αναφέρονται τα παρακάτω:

“Εγκρίνουμε και διαθέτουμε ποσό ύψους οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο ευρώ 8.192,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων των παρακάτω ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2020 για ‘Συντήρηση αγροτικών οδών λόγω καταστροφής από Βροχοπτώσεις’ ΚΑΕ: 30-7333.37 Συντηρήσεις Αγροτικής Οδοποίϊας ΔΕ Αμπελώνα.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com