ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΔΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Ν. Γάτσας: Η διαχείριση των αδέσποτων απαιτεί τεχνογνωσία και διευρυμένο ωράριο

Σύμβαση συνεργασίας με ιδιώτη για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στο Δήμο Ελασσόνας υπέγραψε την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας παρουσία του αρμόδιου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος κ. Γ. Κατσιούρα.

Ο κ. Γάτσας υποδέχτηκε στον γραφείο του τον κ. Αντ. Λιάνο, ο οποίος θα αναλάβει τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων για έξι μήνες με δυνατότητα παράτασης, έναντι αμοιβής 3.496,80€ και δήλωσε:

«Η διαχείριση των αδέσποτων είναι σημαντικό ζήτημα για την ασφάλεια των πολιτών και τον περιορισμό των γεννήσεων. Ήδη διαμορφώσαμε ένα προσωρινό χώρο φιλοξενίας στα παλιά σφαγεία για την τροφοδοσία, τους εμβολιασμούς, τις αποπαρασιτώσεις και τον υγειονομικό έλεγχο των ζώων με την επίβλεψη κτηνιάτρου. Η συμβολή των εθελοντών υπήρξε σημαντική τα τελευταία χρόνια και τους ευχαριστώ για μία ακόμη φορά για όσα έχουν προσφέρει. Ο κ. Λιάνος θα συνεχίσει το έργο των εθελοντών σε πιο επαγγελματική βάση, θα οργανώσει και θα συντονίσει τις δράσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Η διαχείριση των αδέσποτων απαιτεί τεχνογνωσία και διευρυμένο ωράριο, που η αρμόδια υπηρεσία δεν διαθέτει».

Η σύμβαση με τον ιδιώτη περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Οργάνωση ενεργειών τριμελούς και πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του Προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Ελασσόνας (Βιβλίο Πρακτικών)

Σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης – Τεχνικής Μελέτης για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες

Μέριμνα για την ένταξη του Δήμου στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠ.Α.Α.Τ. & την αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων για την είσπραξη της επιδότησης

Δημιουργία βάσης δεδομένων για όλα τα αδέσποτα που περισυλλέγονται (καρτέλες σκύλων)

Αρχείο για την καταγραφή σε ειδικό βιβλίο εισερχομένων & εξερχομένων σκύλων

Συνεργασία με τον αρμόδιο κτηνίατρο για εξέταση η οποία περιλαμβάνει: (α) Αποπαρασίτωση, (β) Εμβολιασμό, (γ) Στείρωση, (δ) Θεραπεία σε περίπτωση που το ζώο είναι άρρωστο, (ε) Ηλεκτρονική σήμανση (chip), (στ) Κολάρο με τον κωδικό του ζώου κλπ

Δημιουργία ειδικής κατάστασης με όλους τους κωδικούς των σκύλων που έχουν περισυλλεγεί με τα πλήρη στοιχεία και της ηλεκτρονικής σήμανσης

Εξεύρεση των κατάλληλων περιοχών στα όρια ευθύνης του Δήμου για την τοποθέτηση ταΐστρων & ποτίστρων για τα Αδέσποτα Ζώα

Μέριμνα για την ενημέρωση των πολιτών πάνω σε θέματα υιοθεσίας

Επανατοποθέτηση των Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς

Υποβοήθηση της Υπηρεσίας στη Σύνταξη εξειδικευμένων μελετών που θα είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος

Τήρηση, ενημέρωση & ταξινόμηση αρχείου των φακέλων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς

Κατάρτιση & ενημέρωση του μητρώου εθελοντών, με γνώμονα την αρχή της εμπιστευτικότητας.

Η ΑΜΟΙΒΗ

Σε σχετική απόφαση του δημάρχου για την αμοιβή του ιδιώτη αναφέρονται τα εξής:

Αναθέτει στον Λιάνο Αντώνιο με έδρα στην Ελασσόνα, την διαχείριση των αδέσποτων ζώων της Ελασσόνας για έξι μήνες, σύμφωνα με την προσφορά του, στο ποσό των «τριών χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών» 3.496,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν υπερβαίνει το προσήκον μέτρο και διότι είναι εντός προϋπολογισμού, ως εξής:
Ο ανάδοχος υποχρεούνται να εκτελέσει την υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της A.M10506/2020 τεχνικής περιγραφής της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ελασσόνας.

Η πληρωμή θα γίνει εξολοκλήρου με ένταλμα και μετά την παράδοση ηλεκτρονικού αρχείου μετρήσεων και αποτυπώσεων. Το ένταλμα θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com