ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΚΠΑΠ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΚΟΥ»

Ξεκίνησε την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης σε είκοσι έξι (26) άτομα και οικογένειες που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού και διαβιούν σε συνθήκες ένδειας, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής προστασίας «Αντώνη και Στέλλα Κύρκου» για το έτος 2020 μέσω του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Ελασσόνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά στα γραφεία του Οργανισμού  στην Ελασσόνα μέσα σε προθεσμία τριάντα μία   ( 31 )  ημερολογιακών ημερών  αρχομένης  από  την  επομένη της ανάρτησης (15/07/2020 έως και 14/08/2020) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2493350227 & 2493350218.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης (δικαιούχοι) οικονομικής ενίσχυσης έχουν όσοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α)  Είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ελασσόνας.

β)  Είναι οι οικονομικά υπόχρεοι και όχι φορολογικά εξαρτώμενα μέλη.

γ) Το πραγματικό (και όχι τεκμαρτό) ετήσιό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τις 2.400 € ετησίως για μεμονωμένο άτομο και 3.600 € ετησίως για το ζευγάρι, προσαυξανόμενο κατά 1.200 € για κάθε ενήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και 600 € ετησίως για κάθε ανήλικο εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας και μέχρι του ποσού των 6.000 € ετησίως.

δ) Οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτώμενων μελών τους, δεν έχουν λάβει παρόμοια, ως προς τον σκοπό, οικονομική ενίσχυση (παρόμοιο βοήθημα), από οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

ε)  Χρήση του δικαιώματος μπορεί να κάνει μόνο ένα (1) μέλος της οικογένειας.

στ) Τα περιουσιακά κριτήρια για την υπαγωγή τους στους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης, καθορίζονται ως εξής:

α) Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας (στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό) να μην υπερβαίνει στο σύνολό της για το άτομο ή τα μέλη της οικογένειας το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€).

β) Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/ και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ., να μην υπερβαίνει για το οικονομικό έτος 2020 το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη της οικονομικής ενίσχυσης της παρούσας προκήρυξης.

γ) Δεν ωφελούνται της οικονομικής ενίσχυσης άτομα και οικογένειες που έχουν στην ιδιοκτησία τους αεροσκάφη, ελικόπτερα IX, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες) και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων και με κινητήρα ισχύος άνω των 50 κυβικών εκατοστών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com