ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Το ΓΠΣ Αμπελώνα ολοκληρώθηκε με την Περιβαλλοντική έγκριση της στρατηγικής μελέτης

Νόμος του κράτους θα είναι σύντομα το αναθεωρημένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Αμπελώνα, το οποίο ολοκληρώθηκε με την Περιβαλλοντική έγκριση του συγκεκριμένου σχεδίου, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με την Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΓΠΣ Αμπελώνα εκπονήθηκε με ευθύνη της περιφέρειας Θεσσαλίας.

Α. Περιγραφή του Σχεδίου
Α1. Περιοχή Εφαρμογής του Σχεδίου
Η περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου, είναι η περιοχή εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Α2. Σκοπός – στόχοι του Σχεδίου
Η Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ της Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Αμπελώνα αποβλέπει στην ανακοπή της άναρχης δόμησης, εντός αλλά και εκτός των οικισμών, περιλαμβάνει το σύνολο της εδαφικής έκτασης του Δήμου, καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός και εκτός των οικισμών, τις περιοχές επέκτασής τους και εκπονείται με βάση τις προβλέψεις πληθυσμιακής και οικονομικής εξέλιξης της περιοχής.
Οι βασικές αρχές της Αναθεώρησης και Επέκτασης του ΓΠΣ της Δ.Ε. Αμπελώνα είναι:
• Η προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος (δασικός πλούτος, γεωργική γη, αρχαιολογικοί χώροι, περιοχές δικτύου Natura 2000, υγρότοποι) και παράλληλα η αξιοποίησή τους για την ανάπτυξη και άλλων συμβατών δραστηριοτήτων, όπως π.χ. εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
• Η βελτίωση του οικιστικού περιβάλλοντος στους υφιστάμενους οικιστικούς υποδοχείς.
• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που διαθέτει η περιοχή για την χωροθέτηση επιχειρήσεων των δευτερογενή (εργαστήρια, μεταποίηση) και τριτογενή (εμπόριο, χονδροεμπόριο) τομέων, λόγω της γειτνίασής της με την πόλη της Λάρισας και τον ΠΑΘΕ.
• Η διατήρηση της γεωργικής γης Α’ προτεραιότητας και ολοκλήρωση των προγραμματισμένων έργων υποδομής. Η ανάπτυξη των άλλων παραγωγικών χρήσεων θα πρέπει να γίνεται οργανωμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη γεωργικής γης.
• Ο καθορισμός χρήσεων γης σε όλη την έκταση της περιοχής μελέτης έτσι ώστε να μην υπάρξουν μελλοντικά συγκρούσεις.
Η Αναθεώρηση και Επέκταση του ΓΠΣ της Δ.Ε. Αμπελώνα εκπονείται με βάση τις προβλέψεις της περιοχής για το έτος 2021.

Α.3. Συνοπτική περιγραφή του Σχεδίου
1. Προγραμματικά μεγέθη
Το Σχέδιο έχει ορίζοντα στοχοθεσίας το 2021, και βασίζεται σε σενάριο πληθυσμιακής εξέλιξης που προβλέπει μόνιμο πληθυσμό της Δ.Ε. Αμπελώνα 9.000 κατοίκους περίπου.
2. Οργάνωση χρήσεων Γης και Προστασία του περιβάλλοντος
Η οργάνωση των χρήσεων γης και της προστασίας περιβάλλοντος της Δ.Ε. Αμπελώνα απεικονίζονται στο σχέδιο Π.2 κλ. 1:25.000, που συνοδεύει τη ΣΜΠΕ και περιλαμβάνει τους κάτωθι βασικούς άξονες:
• Οριοθέτηση ζωνών παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση της συμπληρωματικότητας ή της ανταγωνιστικότητάς τους.
• Πολιτική χωροθέτησης και ανάπτυξης των τομέων των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη βάση της πολυαπασχόλησης.
• Συγκέντρωση των δραστηριοτήτων σε οργανωμένους υποδοχείς στη βάση της εξυγίανσης του χώρου και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.
• Οριοθέτηση και αξιοποίηση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και πολιτισμικών πόρων, ως Περιοχών Ειδικής Προστασίας.
Οι προτάσεις που αναφέρονται στο Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης της Δ.Ε αφορούν :
• στις Περιοχές Ειδικής Προστασίας της Φύσης και του Τοπίου(ΠΕΠ)
• στους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μνημεία
• στις Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ)
• στην πολεοδομική οργάνωση και ρύθμιση των οικιστικών υποδοχέων
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις λαμβάνουν υπόψη αφ’ ενός τις ήδη ισχύουσες χρήσεις (εγκεκριμένα σχέδια, οριοθετημένοι οικισμοί, περιοχή δικτύου Natura 2000, αναδασωτέες εκτάσεις, κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι) και τις υφιστάμενες βασικές υποδομές (εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο, δημοτικό δίκτυο, νεκροταφεία, θέση εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων κ.λπ.) και αφ’ ετέρου τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Για να δείτε αναλυτικά τί προβλέπει το αναθεωρημένο ΓΠΣ πατήστε ΕΔΩ

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ