ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Επιβεβαιώνοντας ρεπορτάζ του paidis.com  ο δήμαρχος Τυρνάβου υπέγραψε σήμερα προκήρυξη για την πρόσληψη ενός δημοσιογράφου ως ειδικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη σχετική προκήρυξη αναφέρονται τα εξής:

Ο δήμαρχος Τυρνάβου γνωστοποιεί την πλήρωση µιας (1) θέσεως Ειδικού Συνεργάτη – ∆ηµοσιογράφου ο/η οποίος/α θα παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά στον τοµέα της ειδικότητάς του/της και ειδικότερα σε ζητήµατα Επικοινωνίας, Τύπου και Μέσων Ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν.3584/2007, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου.

Οι ενδιαφερόµενοι/νες πρέπει:

Α) Να έχουν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισµού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

Β) Να έχουν πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Αθλητικής ∆ηµοσιογραφίας ή ∆ηµοσιογραφίας: Συντάκτες και Ρεπόρτερς ή ∆ηµοσιογραφίας, Συντακτών και Ρεπόρτερ ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών µονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελµατικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Επαγγελµατικής Σχολής ή Τεχνικής επαγγελµατικής σχολής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή σχολής µαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιµο τίτλο σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Ή

Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εµπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Η εµπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

Για µεν τους µισθωτούς, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες, βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης και χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Γ) Να είναι µέλη αναγνωρισµένης στην Ελλάδα επαγγελµατικής δηµοσιογραφικής ένωσης, η οποία είναι µέλος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ).

∆) Να έχουν γνώση Χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: (i) επεξεργασίας κειµένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν εντός 5 ηµερών από την εποµένη της δηµοσίευσης της παρούσας στον τύπο, τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση & Υπεύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού,
  1. Σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα,
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας,
  3. Αντίγραφο των απαιτούµενων τίτλων σπουδών,
  4. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που αποδεικνύει τα ανωτέρω αναφερόµενα προσόντα τους.

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων µε το βιογραφικό σηµείωµα και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του ∆ήµου (κ. Γρηγοριάδου Μαρία, τηλ. 24923-50127) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση grigoriadou@tirnavos.gr”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com