ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΓΕΛ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

H Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τυρνάβου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές για την ανάθεση λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του Γυμνασίου- Λυκείου Αμπελώνα, τον οποίο θα διενεργήσει η προβλεπόμενη Τριμελής Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο  διαγωνισμός   θα   γίνει   στο   γραφείο   του   Γενικού Λυκείου Αμπελώνα στις 31 Αυγούστου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 – 11.00 (ώρα λήξης αποδοχής προσφορών)

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι 9 (εννέα) χρόνια, θα αρχίσει την 1η Σεπτεμβρίου του έτους 2020 και θα λήξει την 30η Ιουνίου του έτους 2029

Ελάχιστο όριο προσφοράς

Ελάχιστο όριο προσφοράς ανά μαθητή ορίζεται το ποσό των 12,00 €

Εγγύηση

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα καταβληθεί ως εγγύηση το ποσό των 300,00€. Στους αποτυχόντες του διαγωνισμού, το ποσό θα επιστραφεί με τη λήξη του διαγωνισμού, εκτός του πλειοδότη ο οποίος πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος και το οποίο θα παρακρατηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα επιστραφεί με τη λήξη άτοκα, πλην της περίπτωσης καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η προκύπτουσα μοριοδότηση του κάθε ενδιαφερόμενου στον πλειοδοτικό διαγωνισμό είναι τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα της ΚΥΑ υπ.’ Αρ. 64321/Δ4/16.05.2008 (Φ.Ε.Κ. 1003/30.05.2008 τεύχος Β) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/1553/129578/Δ1/04-08-2016 (ΦΕΚ 2646 τεύχος Β’/25-8-2016)

  1. Φυσικά Πρόσωπα

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και την σφραγίζει. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολι­κού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φο­ρέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποι­νος ή φυγόδικος.

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου.

η) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 300,00€ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η πα­ραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώ­ματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατεί­ται μέχρι την λήξη της σύμβασης και επιστρέφε­ται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δη­λώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.

ι) Πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας

ια) Πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

ιβ) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού

ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

  1. Νομικά Πρόσωπα

Για τη συμμετοχή των δημοτικών νομικών προσώπων απαιτούνται όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά εκτός του πιστοποιητικού Εισαγγελίας, του αποσπάσματος ποι­νικού μητρώου και της Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου. Απαιτείται, όμως, επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτουμένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσω­πα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

Άρθρο 6

Δικαίωμα συμμετοχής

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένω­σης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Το επίπεδο γλωσσομάθειάς τους για την καλή εκτέ­λεση των καθηκόντων τους διαπιστώνεται από την Επι­τροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμ­φωνα με τα άρθρα 4, (παρ. 1, 2, 3 και 4), 5, 7, 8 και 9 του ν. 3528/2007 Φ.Ε.Κ. 26 τ.Α’/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου

Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις. Το χαρτόσημο μισθώματος θα βαρύνει τον ενοικιαστή.

Ο επιτυχών του διαγωνισμού υποχρεούται να ασφαλιστεί στον ΕΦΚΑ και στο κυλικείο να συμμορφωθεί με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις περί ταμιακής μηχανής

Τρόπος υποβολής προσφορών

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, την προκαθορισμένη ως ανωτέρω ημέρα και ώρα.

Είναι επίσης δυνατό να κατατίθενται στον Διευθυντή του σχολείου, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, με ευθύνη του Προσφέροντος.

Περιεχόμενα προσφορών

Οι προσφορές επί ποινή αποκλεισμού θα υποβληθούν αποκλειστικά στα έντυπα τα οποία διατίθενται από την Σχολική Επιτροπή και πρέπει να περιλαμβάνουν και αναλύουν τα ακόλουθα:

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμε­τοχή του στο διαγωνισμό

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό κλειστό αδιαφανή φάκελο από τα άλλα τυχόν δικαιολο­γητικά. Η προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Τυχόν διόρθωση μονογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κατά τον έλεγχο, αφού καθαρογράψει τη διόρθωση, τη μονογράφει και τη σφραγίζει. Η προσφο­ρά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατακύρωση διαγωνισμού

Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση του διαγωνι­σμού είναι η Σχολική Επιτροπή. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήπο­τε άλλο λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο. Η κατακύρωση του διαγωνι­σμού θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια κατακύρωσης

Κριτήρια κατακύρωσης

α) η τιμή της προσφοράς,

β) η προϋπηρεσία σε μίσθωση σχολικού κυλικείου,

γ) η πολυτεκνική ιδιότητα του ιδίου ή και προερχόμενου από πολυτεκνική οικογένεια

δ) η μονογονεϊκή ιδιότητα

ε) η πιστοποίηση του ΕΦΕΤ

Η μοριοδότηση στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε, γίνεται ως εξής:

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί δύο.

  1. II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχο­λικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερ­βαίνει τα οκτώ (08).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως:

  • Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια
  • Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια
  1. IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια
  2. V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.
  3. VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δύο (02) μόρια.

Κατάρτιση και υπογραφή σύμβασης – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της Κατακύρωσης.

Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, καταρτίζεται με βάση την Κατακύρωση, την Προσφορά και την Προκήρυξη, κατά φθίνουσα σειρά ιεραρχίας και κατισχύει αυτών πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

Υποχρεώσεις Πλειοδότη

α) Απαγορεύεται   η   υπεκμίσθωση   του   κυλικείου   ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολική ή μερική  παραχώρηση σε άλλο άτομο

β) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας

γ) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυ­στηρά τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025/27.08.2013 (ΦΕΚ 2135/29.08.2013 τεύχος Β’) απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Υγείας και Κοι­νωνικής Αλληλεγγύης, όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, με την οποία καθορίζονται τα προσφερόμενα είδη από τα σχολικά κυλικεία.

δ) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου πρέπει να τηρεί αυστηρά την ισχύουσα νομοθεσία και να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντή του σχολείου

ε) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο

στ) Η παρουσία του εκμισθωτή/εκμεταλλευτή στο κυλικείο τις ώρες λειτουργίας του είναι απαραίτητη. Δύναται να επικουρείται από πρόσωπο, το οποίο θα πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εργασίας άρθρο 4 Ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α’/ 9-2-2207).

ζ) Ο εκμεταλλευτής του κυλικείου είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην κατανάλωση του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το μισθωτή θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι για την συμμετοχή στον διαγωνισμό μπορούν να εξετάσουν τον χώρο του σχολικού κυλικείου, σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου. Η Σχολική Επιτροπή θέτει στη διάθεση του εκμεταλλευτή αποκλειστικά τον χώρο με τις κατάλληλες προϋποθέσεις έκδοσης άδειας. Κάθε προσθήκη ή προκαλούμενη δαπάνη για την έναρξη λειτουργίας του κυλικείου βαρύνει τον πλειοδότη. Οι ενδιαφερόμενοι κατά τη συμμετοχή στον διαγωνισμό δηλώνουν ότι αποδέχονται τον χώρο ως έχει.

Αντίγραφο της διακήρυξης και των εντύπων συμμετοχής διατίθενται δωρεάν από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου, Στ. Καράσσου 1, τηλ.: 2492350138, μέχρι και μία εργάσιμη ημέρα πριν την διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Τα έξοδα δημοσίευσης της Διακήρυξης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/07, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 «… θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία…».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com