4 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Προσοχή: Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πρέπει να κατατεθούν μέχρι αύριο Δευτέρα 3 Αυγούστου

Ο ∆ήµος Τυρνάβου ύστερα από απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

Α/Α Ειδικότητα Αριθµός Ατόµων Χρονική διάρκεια

1 ∆Ε Οδηγού Απορριµµατοφόρου 2 άτομα 2 µήνες

2 ∆Ε Χειριστής Σαρώθρου 1 άτομο 2 µήνες

3 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (ταφής – εκταφής νεκρών) 1 άτομο 2 µήνες

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

∆Ε Οδηγού Απορριµµατοφόρου

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) ∆ίπλωµα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τµήµατος

Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

– Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων Αυτοκινήτου ή

– Ηλεκτροµηχανικών Συστηµάτων και Αυτοµατισµού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήµατος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ή

– Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή

– Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχηµάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον έξι (6) µηνών, µετά την απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας.

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

∆Ε Χειριστής Σαρώθρου

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ Τάξης ∆΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013

β) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής µονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα)

α) Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων οµάδας Ι΄ Τάξης ∆΄ ή άδεια χειριστή µηχανηµάτων έργου (Μ.Ε.) οµάδας Α΄ ειδικότητας 4 του Π.∆. 113/2012 για τα Μ.Ε. 4.1 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης µε αριθµ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013

β) Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυµνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει µέχρι και το 1980 απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος

τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εµπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, µετά την απόκτηση της άδειας µηχανοδηγού-χειριστή.

ΥΕ Εργατών Νεκροταφείου (ταφής – εκταφής νεκρών)

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 του Ν.2527/97)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας
  2. Υπεύθυνη δήλωση

Οι υποψήφιοι της κατηγορίας ∆Ε πρέπει να προσκοµίσουν επιπλέον:

  1. Φωτοαντίγραφο Άδειας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους και των δικαιολογητικών απόδειξης της εµπειρίας, όπου απαιτείται. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα κατατίθενται στα γραφεία του ∆ήµου (κ. Γρηγοριάδου Μαρία, τηλ. 24923-50127) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση grigoriadou@tirnavos.gr µέσα σε προθεσµία τριών (3) ηµερών από 01/08/2020 έως 03/08/2020

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Να αναρτηθεί στο πρόγραµµα : ∆ΙΑΥΓΕΙΑ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου, στα

καταστήµατα των λοιπών δηµοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com