ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΠΡΟΧΩΡΑ Η Ο.Ε. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Τρίτη 11 του μηνός Αυγούστου2020 και ώρα 13:00΄ στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» – ΦΕΚ 55/11-3-2020, το άρθρο 42 της ΠΝΠ 75/Α΄/30-03-2020 και την αριθ. 163/33282/29-05-2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Τυρνάβου για το έτος 2021

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com