ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ 55 ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Την έγκριση της τεχνικής έκθεσης για την «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ενδεικτικού προϋπολογισµού 9.988,20 € µε Φ.Π.Α. έδωσε η δημοτική αρχή του δήμου Λαρισαίων αναθέτοντας με απευθείας ανάθεση το έργο στην εταιρία TARGETT HELLAS από τη Θεσσαλονίκη µε το ποσό των 6.187,60 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (4.990,00 € + ΦΠΑ 24% 1.197,60 €) σύµφωνα µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά.

Η ανάθεση αφορά στον έλεγχο και τη χορήγηση πιστοποιητικού συµµόρφωσης µε τις απαιτήσεις ασφαλείας συνολικά πενήντα πέντε (55) παιδικών χαρών καθώς και τον έλεγχο παλαιότερων εγκαταστάσεων µε χυτό ελαστικό δάπεδο έντεκα (11) παιδικών χαρών, καθώς και τον έλεγχο παλαιότερων εγκαταστάσεων µε δάπεδο από ελαστικά πλακίδια τριών (3) παιδικών χαρών που βρίσκονται και λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λαρισαίων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com