ΠΡΟΣΤΙΜΟ 4.000 € ΣΤΟΝ ΦΟΔΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΜΜΕΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστού έγινε δεκτή την από 18-8-20 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος Π.Ε Λάρισας και επιβάλλεται στον Ενιαίο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Λάρισας φορέα του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών – ΚΔΑΥ,  πρόστιμο ύψους τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

Το πρόστιμο επιβάλλεται για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με την υποβάθμιση περιβάλλοντος και τη μη συμμόρφωση αυτής κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση υποβάθμισης περιβάλλοντος από την παράνομη απόθεση αποβλήτων συσκευασίας, 3.939,84 τόνων, σε εξωτερικό μη προβλεπόμενο χώρο, και για παράνομη αποθήκευση διαχωρισμένων υλικών σε εξωτερικό μη προβλεπόμενο χώρο (λαμβάνοντας υπόψη την ανάληψη πρωτοβουλιών συμμόρφωσης για τα για τα διαχωρισμένα υλικά) σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 28 & 30 του Ν.1650/86, όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το άρθρο 31 του Ν. 4014/2011.

Τα πρόστιμα επιμερίζονται ως εξής:
Επιβολή προστίμου ύψους δυο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ) για παράνομη απόθεση αποβλήτων συσκευασίας σε εξωτερικό μη προβλεπόμενο χώρο, και επιβολή προστίμου ύψους δυο χιλιάδων ευρώ (2.000 ευρώ) για παράνομη αποθήκευση διαχωρισμένων υλικών σε εξωτερικό μη προβλεπόμενο χώρο.

Παράλληλα ζητείται η άμεση συμμόρφωση του φορέα στο σύνολο των παραβάσεων και να υποβληθεί από τον φορέα χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης για την άμεση απομάκρυνση των 3.939,84 τόνων αποβλήτων συσκευασιών για λόγους πυρασφάλειας και προκειμένου να αποφευχθεί η περεταίρω περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής.

Η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) Ν. 2947/2001 , άρθρο 9, παρ. 6 (ΦΕΚ 228/Α/9-10-2001) ) και τις διατάξεις της ΚΥΑ 31404/05 (ΦΕΚ /Β/27.06.2005). Αποτελεί δε έσοδο της Π.Ε Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατά 50% ήτοι 2.000 € και καταχωρείται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου εκτός Προϋπολογισμού 64041. Το υπόλοιπο ποσό, επίσης κατά 50%, ήτοι 2.000 € αποτελεί έσοδο του ΕΤΕΡΠΣ, το οποίο τηρείται σε ειδικό λογαριασμό που ονομάζεται «Πράσινο Ταμείο».

Στην απόφαση τονίζεται ότι σε περίπτωση εξόφλησης του προστίμου με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια ΔΟΥ, ο παραβάτης υποχρεούται να αποστείλει στη Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Τμήμα Περιβάλλοντος ΠΕ Λάρισας, αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφληση τους.

Κατά της παρούσας Απόφασης, που εκδίδεται με βάση το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 για την επιβολή προστίμου, ο παραβάτης έχει δικαίωμα προσφυγής ενώπιον :
1. Του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ελήφθη γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρ. (227) και (238) του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α’).
2. Του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 30 παρ. 3  εδαφ. β΄του Ν. 1650/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 3900/2010, άρθρο 53, παρ. 1 ΦΕΚ 213/Α/2010)

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ