ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΥΜΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟΥ

Μετά τη συμφωνία του Ιουνίου 2020 στο ECOFIN σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 92/83/ΕΟΚ για την εναρμόνιση των διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα αλκοολούχα ποτά, δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (L 256/5.8.2020) η σχετική νέα Οδηγία (ΕΕ) 2020/1151 του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 2020.

Η Οδηγία αυτή τροποποιεί, μεταξύ άλλων, το άρθρο 23 παρ. 2 που μέχρι σήμερα αφορά αποκλειστικά στο ειδικό φορολογικό καθεστώς του ούζου στο οποίο εντάσσεται και το εμφιαλωμένο τσίπουρο.

Το νέο κείμενο έχει ως εξής:
Άρθρο 23 παρ. 2

Η Ελληνική Δημοκρατία μπορεί να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή που μπορεί να είναι κατώτερος του ελάχιστου συντελεστή:
α) αλλά δεν δύναται να ορίσει τον συντελεστή αυτό σε επίπεδο χαμηλότερο κατά πλέον του 50 % του κανονικού εθνικού φορολογικού συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη, σε ό,τι αφορά τα αλκοολούχα ποτά της κατηγορίας “αποσταγμένο anis” όπως ορίζονται στο σημείο 29 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, τα οποία είναι άχρωμα και έχουν περιεκτικότητα σε ζάχαρη το πολύ 50 γραμμάρια ανά λίτρο και το τελικό προϊόν αποτελείται από αλκοόλη, τουλάχιστον στο ποσοστό που προβλέπεται στην εν λόγω  διάταξη, η οποία έχει αρωματιστεί με απόσταξη σε παραδοσιακούς χάλκινους άμβυκες ασυνεχούς λειτουργίας με χωρητικότητα έως 1 000 λίτρα, καθώς και τα αποστάγματα στεμφύλων σταφυλής όπως ορίζονται στο σημείο 6 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008, που αποστάζονται σε παραδοσιακούς άμβυκες ασυνεχούς λειτουργίας,
β) αλλά δεν δύναται να ορίσει τον συντελεστή αυτό σε επίπεδο χαμηλότερο κατά πλέον του 85 % του κανονικού εθνικού φορολογικού συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη, σε ό,τι αφορά την αιθυλική αλκοόλη από φρούτα που παρέχονται από το νοικοκυριό του παραγωγού, τα οποία αποστάζονται σε απλές παραδοσιακές χάλκινες συσκευές απόσταξης με χωρητικότητα έως 130 λίτρα ή σε παραδοσιακές πήλινες συσκευές απόσταξης με χωρητικότητα έως 40 λίτρα, και εφόσον στις δύο περιπτώσεις η παραγωγή διαρκεί έως οκτώ ημέρες κατ’ ανώτατο όριο και παράγονται έως και πέντε εκατόλιτρα καθαρής αλκοόλης κατ’ έτος.

Τι θα ισχύσει

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Ελλάδα θα μπορεί να επιβάλει φόρο τουλάχιστον 12,75€ ανά λίτρο αιθυλικής αλκοόλης για το εμφιαλωμένο τσίπουρο και τουλάχιστον 3,825 € ανά λίτρο αιθυλικής αλκοόλης για το χύμα τσίπουρο το οποίο δυστυχώς στον κανονισμό ορίζεται ως απόσταγμα φρούτων που θα παράγεται σε παραδοσιακούς άμβυκες και για διάστημα μέχρι 8 ημέρες και για ποσότητα μέχρι 500 λίτρα άνυδρης αλκοόλης.

Οι νέοι φόροι θα επιβληθούν το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 2022.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ