ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σύμβαση με τον δημοσιογράφο που προσέλαβε υπέγραψε σήμερα ο δήμαρχος Τυρνάβου προσθέτοντας έναν ακόμη ειδικό συνεργάτη στο επιτελείο του και συμπληρώνοντας έτσι τον ανώτατο αριθμό συνεργατών που προβλέπεται από το νόμο.

Στην απόφαση για την πρόσληψη του δημοσιογράφου ο κ. Κόκουρας αναφέρει:

Προσλαµβάνουµε τον Ρούστα Γεώργιο του ∆ηµητρίου ως Ειδικό Συνεργάτη για την επικουρία του ∆ηµάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρµοδιότητες οποιασδήποτε µορφής. Θα παρέχει συµβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευµένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέµατα στον τοµέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα σε ζητήµατα Επικοινωνίας, Τύπου και Μέσων Ενηµέρωσης καθώς επίσης και σε οτιδήποτε του ανατεθεί από τον ∆ήµαρχο.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 19.000,00 ευρώ ετησίως και θα βαρύνει τους KA 00.6031.01 και KA 00.6053.00 του προϋπολογισµού έτους 2020 του ∆ήµου Τυρνάβου.

Η ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην ειδική σύμβαση που υπέγραψαν δήμαρχος και δημοσιογράφος αναφέρονται τα εξής:

Στον Τύρναβο και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα σήµερα 29/09/2020 µεταξύ των:
Α. Κόκουρα Ιωάννη του Στεργίου, ∆ηµάρχου Τυρνάβου, ως νόµιµου εκπροσώπου του ∆ήµου Τυρνάβου και
Β. Ρούστα Γεωργίου του ∆ηµητρίου, ∆ηµοσιογράφου
Συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής :
Ο πρώτος συµβαλλόµενος µε την παραπάνω ιδιότητα του έχοντας υπόψη την παρ 4 άρθρο 163 του Ν. 3584/07 εξέδωσε την µε αριθ. 235/2020 απόφαση µε την οποία προσλαµβάνει τον δεύτερο συµβαλλόµενο ως Ειδικό Συνεργάτη (Φ.Ε.Κ.1497/τ. Γ΄/28-09-2020)
Η παρούσα σύµβαση κατά το άρθρο 163 του ν. 3584/07 είναι ειδική σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου από την οποία συνάπτεται η εργασιακή σχέση µε το ∆ήµο και αρχίζει η υποχρέωση παροχής εργασίας σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους :
ΑΡΘΡΟ 1
Καθήκοντα
Ο συµβαλλόµενος παρέχει συµβουλές και διατυπώνει εξειδικευµένες γνώµες, γραπτά ή προφορικά, για θέµατα στον τοµέα της ειδικότητάς του και ειδικότερα σε ζητήµατα Επικοινωνίας, Τύπου και Μέσων Ενηµέρωσης καθώς επίσης και σε οτιδήποτε του ανατεθεί από τον ∆ήµαρχο.
ΑΡΘΡΟ 2
Υπηρεσιακή κατάσταση
Ο δεύτερος συµβαλλόµενος ως Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεµβάλλεται στην οργανωτική και βαθµολογική κλίµακα. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του ∆ηµάρχου, τον οποίο επικουρεί.
ΑΡΘΡΟ 3
Αποδοχές
Οι αποδοχές του δεύτερου συµβαλλόµενου, καθορίζονται σύµφωνα µε την παρ. 9 άρθρο 9 του Ν.4354/2015.
ΑΡΘΡΟ 4
Ωράριο εργασίας
Το ωράριο εργασίας είναι το ίδιο µε το ωράριο εργασίας των λοιπών υπαλλήλων του ∆ήµου.
ΑΡΘΡΟ 5
Λύση σύµβασης
1. Η σύµβαση λύεται µε το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ηµερών από την αποχώρηση του ∆ηµάρχου, εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει µε πράξη του τη συγκατάθεση του για τη διατήρηση του συµβαλλόµενου.
2. Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύµβασης εργασίας ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται µε απόφαση του ∆ηµάρχου, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση κοινοποιείται στο συµβαλλόµενο µέσα σε είκοσι (20)
ηµέρες από τη δηµοσίευση της. Η λύση της εργασιακής σύµβασης επέρχεται µε την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της κατά τα ανωτέρω αποφάσεως ή µε την παρέλευση άπρακτης της 20ήµερης προθεσµίας, γίνεται δε αζηµίως για το ∆ήµο.
3. Στην περίπτωση της έκπτωσης συµβαλλόµενου ή της αποχώρησης του ∆ηµάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως και αζηµίως για το ∆ήµο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ