Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΕΛΕΡ

Με απόφασή του ο δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος αντικαθιστά τον κατά τόπον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Χατζούλη και ορίζει στη θέση του το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Ιωάννη Κουκούτση με θητεία εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου δηλαδή
για τη χρονική περίοδο 01-10-2020 έως και 31-08-2021 και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων και των Τοπικών Συμβουλίων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την υποχρέωση συνεργασίας με τους καθ’ ύλην αρμόδιους αντιδημάρχους για θέματα που αφορούν τις παραπάνω Δημοτικές Ενότητες.
ζ) θα τελεί Πολιτικούς Γάμους στην έδρα του Δήμου, θα βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και του τόπου μόνιμης κατοικίας.
η) Θα χειρίζεται θέματα σχετικά με την λειτουργία των Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου, ήτοι:
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
– την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
– τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
– την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
– τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
– τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
– την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
– γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Ο Αντιδήμαρχος θα είναι υπεύθυνος για την ορθότητα όλων των παραπάνω αρμοδιοτήτων του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com