ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 20:00΄ στο «Εμμανουήλειο Πνευματικό Κέντρο Τυρνάβου» (οδός: Λαρίσης 4, Τύρναβος) θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4555/2018 και το αριθ. πρωτ. 60249/22-09-2020 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ».
Κατανομή μέρους εσόδων ΚΑΠ έτους 2020 (4η – 6η μηνιαία κατανομή) για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (αριθ. πρωτ. 59529/18-09-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
Έγκριση της αριθ. 08/2020 μελέτης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ».
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτεμαχίων στο Δήμο Τυρνάβου.
Επαναπροσδιορισμός κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Τυρνάβου.- Ορισμός Επιτροπής.
Προσαρμογή της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Λάρισας ΑΑΕ Ο.Τ.Α. σε Αναπτυξιακό Οργανισμό (αριθ. πρωτ. 529/30-07-2020 έγγραφο της Α.Ε.ΝΟ. Λ. Α.Ε.).
Τροποποίηση των αριθ. 3 & 5 άρθρων της συστατικής πράξης του Ιδρύματος «Δελήχειο Ίδρυμα Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά».
Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2020, κατά το β΄ τρίμηνο του 2020.
Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου Τυρνάβου (2 μήνες) – Υπηρεσία Νεκροταφείων.
Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την εκδίκαση υπόθεσης στον Άρειο Πάγο.
Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 114/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λάρισας.
5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com