ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Ο Δήμος Ελασσόνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, με αξιολόγηση κριτηρίων για την κατασκευή του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ», με προϋπολογισμό 72.788,00 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ).

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη αποσύνδεσης των αναγκών θέρμανσης με τη χρησιμοποίηση πετρελαίου σαν καύσιμη ύλη, τόσο για περιβαλλοντικούς λόγους όσο και για οικονομικούς, καθώς και την ανάγκη στροφής προς άλλες πηγές ενέργειας, ο Δήμος Ελασσόνας προτίθεται να προβεί στη σύνδεση δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο φυσικού αερίου της Εταιρίας Παροχής Αερίου (ΕΠΑ).

Σκοπός είναι να γίνει η κατασκευή δικτύων εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και η αντικατάσταση των υπάρχοντων καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στις κεντρικές θερμάνσεις των παρακάτω Δημοτικών κτιρίων:

1. 1ο Λύκειο Ελασσόνας
2. Δημοτική Βιβλιοθήκη Ελασσόνας
3. 1ος Παιδικός Σταθμός Ελασσόνας
4. Κλειστό Γυμναστήριο Ελασσόνας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/10/2020, ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών 10:00 π.μ.. Οι προσφορές θα υποβληθούν ταχυδρομικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Ελασσόνας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση, πλήρη και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβαση καθώς και του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς, από την ιστοσελίδα του δήμου www.dimoselassonas.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2493350234 κ. Γεωργία Σβάρνα.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η εσωτερική εγκατάσταση του δικτύου θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό “Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar” (ΦΕΚ 976/Β/28.03.12) και τους κανόνες πρακτικής της ΕΠΑ. Για κάθε κτίριο υπάρχει Μελέτη καυσίμου αερίου θεωρημένη από την ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Η εγκατάσταση για κάθε κτίριο, περιλαμβάνει τα εξής:
Δίκτυο σωληνώσεων που θα ξεκινά από τον Μετρητή της Εταιρίας Παροχής Αερίου και θα καταλήγει στο λεβητοστάσιο. Περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες όπως διανοίξεις τάφρων, οπών, διευρύνσεις ανοιγμάτων αερισμού κλπ., καθώς και οι αντίστοιχες αποκαταστάσεις.
Όλα τα απαραίτητα όργανα ή συσκευές για την σωστή και ασφαλή λειτουργία της.
Καυστήρες φυσικού αερίου συνδεδεμένους προς τα δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος.
2 Λέβητες φυσικού αερίου στο κτίριο του κλειστού Γυμναστηρίου.
Την τήρηση των απαιτήσεων αερισμού για Λεβητοστάσιο Αερίου.
Την προμήθεια όλων των απαραίτητων μέσων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό. Την διεξαγωγή των προβλεπόμενων δοκιμών αντοχής και στεγανότητας των σωληνώσεων. Την έναυση, τις δοκιμές και τις ρυθμίσεις λειτουργίας του καυστήρα φυσικού αερίου

Οι καυστήρες φυσικού αερίου θα διαθέτουν επαρκή ισχύ ώστε να καλύπτει την θερμική ισχύ του υπάρχοντος Λέβητα, θα είναι υψηλού βαθμού απόδοσης, καθαρής καύσης, χαμηλού επίπεδου θορύβου και με ευκολία στη συντήρηση, θα είναι προϊόν διεθνώς αναγνωρισμένου κατασκευαστικού οίκου και θα φέρει όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, σήμανση “CE” και να είναι κατάλληλος για τη χώρα προορισμού (GR), σύμφωνα και με τον ΕΛΟΤ 437. Θα είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με του Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς ΕΝ 676 και τις Οδηγίες E.M.C. 89/336/EEC, L.V. 73/23/EEC και GAS 90/396/EEC (περί Συσκευών Αερίου), CE 89/392 και απόδοσης 92/42EEC.
Για την τοποθέτηση των συσκευών αερίου, θα τηρηθούν οι γενικοί κανόνες ασφαλείας σε ότι αφορά την θέση τους στο κτίριο, τις αποστάσεις των εξωτερικών επιφανειών της συσκευής από τα δομικά στοιχεία και τις απαιτήσεις αερισμού και απαγωγής καυσαερίων.
Επίσης θα ληφθούν τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τέλος για την οριστική λειτουργία της εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης, θα υποβληθούν από τον ανάδοχο στην ΕΠΑ φάκελοι με τα εξής στοιχεία για κάθε σύνδεση:
Τεχνική Έκθεση Αερίου – Σχέδια
Πιστοποιητικό δοκιμής αντοχής και στεγανότητας
Πιστοποιητικό ολοκλήρωσης εγκατάστασης και ρύθμισης καυστήρα για την τελική τροφοδότηση με φυσικό αέριο και συμπλήρωση του σχετικού Φύλλου Ελέγχου και ρύθμισης της εγκατάστασης Κεντρικής θέρμανσης.
Πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης – Οδηγίες Κατασκευαστών.
Όλα τα απαραίτητα Πιστοποιητικά των υλικών και των συσκευών της εγκατάστασης.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com