ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σε εκτέλεση της αριθμ. 7/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου, που αφορά τη χορήγηση μειωμένου τιμολογίου για το τέλος καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το έτος 2020, ανακοινώνουμε τα εξής:

• Οι κατηγορίες των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία) με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις και την ανάλογη μείωση από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού είναι οι εξής:

α/α – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ – ΜΕΙΩΣΗ
1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – Μέχρι 28.000,00€ – 20%
2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – Μέχρι 25.000,00€ – 15%
3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – Μέχρι 20.000,00€ – 20%
4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% – Μέχρι 20.000,00€ – 20%
5. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΑ – Μέχρι 20.000,00€ – 50%

• Η μείωση αφορά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού σε ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για το Δήμο Τυρνάβου και αφορά ένα μόνο ακίνητο, την ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.
• Οι υπόχρεοι πρέπει να είναι κατοικοδημότες ή κάτοικοι του Δήμου Τυρνάβου.
• Οι υπόχρεοι πρέπει να είναι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές του ακινήτου.
• Την αίτηση καθώς και τα δικαιολογητικά, στο πλαίσιο λήψης και εφαρμογής μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, οι ενδιαφερόμενοι θα τα προμηθεύονται από το φουαγιέ του Δημαρχείου Τυρνάβου και από το Δημαρχείο Αμπελώνα.
• Η αίτηση με τα φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών κατά περίπτωση θα κατατίθενται στο φουαγιέ του Δημαρχείου Τυρνάβου και στο Δημαρχείο Αμπελώνα.

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

• Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία).
• Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
• Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ (με τις δύο όψεις της απόδειξης) στο όνομα του αιτούντος ή της/του συζύγου.
• Φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας του ακινήτου, τοπογραφικό οικίας και διάγραμμα δόμησης.
• Έντυπο Ε9 και Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία) του ιδιοκτήτη του ακινήτου.
• Έντυπο Ε1 και εκκαθαριστικό του αιτούντα (τελευταίο) ή σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 θεωρημένη από την αρμόδια ΔΟΥ.
• Φωτοαντίγραφο συμβολαίου κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του.
• Φωτοαντίγραφο δήλωσης ένταξης του Ν.4178/2013 ή στο Ν.4495/2017 (αν έχει γίνει νομιμοποίηση).
• Εάν είναι μισθωμένη κατοικία φωτοαντίγραφο του συμβολαίου μίσθωσης που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στη ΔΟΥ στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του και Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με την μεταβολή των τ.μ. του ακινήτου του στην ΔΕΗ. Επίσης θα αναγράφει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για τον επανακαθορισμό των πραγματικών τ.μ. στον Δήμο μας σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου χρήσης, αλλιώς ο Δήμος θα καταλογίσει στον αρχικό ιδιοκτήτη ή άλλο υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝTAI:

Α. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
• Βεβαίωση για την ιδιότητα του πολυτέκνου από τη Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ)
• Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένων σχολών του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν.
• Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας για τα προστατευόμενα μέλη.

Β. Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένων σχολών του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν.
• Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας για τα προστατευόμενα μέλη.

Γ. Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από ένα γονέα (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Βεβαίωση σπουδών αναγνωρισμένων σχολών του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προστατευόμενα μέλη που σπουδάζουν.
• Βεβαίωση υπηρέτησης στρατιωτικής θητείας για τα προστατευόμενα μέλη.
• Διαζευκτήριο και απόφαση τελεσιδικίας, όπου απαιτείται.
• Απόφαση για την επιμέλεια και διατροφή τέκνων.

Δ. Άτομα με αναπηρία νοούνται ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
• Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ στο όνομα του αιτούντος ή της/του συζύγου ή του νόμιμου κηδεμόνα (όταν αφορά προστατευόμενο τέκνο με αναπηρία άνω του 67%).
• Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού ΚΕΠΑ ή Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας, στα οποία θα αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω) και η χρονική διάρκειά του (να προσκομιστεί και το πρωτότυπο).

Ε. Νεφροπαθείς
• Γνωμάτευση ιατρού και βεβαίωση για την ιδιότητα από τον Σύλλογο Νεφροπαθών.

Η υπηρεσία ενδέχεται κατά τον τελικό έλεγχο των αιτήσεων να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση του αιτούντα.

Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την αλλαγή των τ.μ. στην ΔΕΗ θα μεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, για το οποίο σε καμιά περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κ.λπ.

Όλοι όσοι υπαχθούν στις ανωτέρω ευεργετικές ρυθμίσεις, υποχρεούνται στο τέλους κάθε έτους ή στην αρχή του επόμενου (έως 31/01 εκάστου έτους) στην επικαιροποίηση των δικαιολογητικών τους. Σε διαφορετική περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αλλαγή της χρέωσης των δημοτικών τελών.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com