ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Δείτε ποια κτίρια αφορά ο διαγωνισμός και την αναλυτική διακήρυξη

Ο δήμαρχος Τυρνάβου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (συμφερότερη από τεχνικο-οικονομική άποψη προσφορά) – (συμφερότερη προσφορά) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ Δ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας με Φ.Π.Α. 100.000,00 €.

Η χρηματοδότηση της Προμήθειας προέρχεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ_ΙΙ).

Τα κτίρια στα οποία θα εγκατασταθεί το Φυσικό Αέριο είναι:

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 1ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Β’ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21/11/2020 και ώρα 15.00 μ.μ., σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/2013, όπως ισχύει. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 26/11/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική .
Χρόνος εκτέλεσης Προμήθειας: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής υπέρ του Δήμου Τυρνάβου, που ανέρχεται στο ποσό των (1.612,90) χιλίων εξακοσίων δώδεκα Ευρώ και ενενήντα λεπτών.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Τυρνάβου, τηλ. 2492350129 – FAX: 2492350118 & 2492025873 ή ηλεκτρονικά στο Email: paschos@tirnavos.gr
Τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά αναφέρονται στην αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com