ΈΞΥΠΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ

Τα δεδομένα από χώρες με καλά οργανωμένα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου και από τα αντίστοιχα αρχεία νεοπλασιών δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γυναικών που συμμετείχαν σε οργανωμένα προγράμματα αλλά ανέπτυξαν καρκίνο του τραχήλου της μήτρας (Cervical Cancer – CxCa) οφείλονται σε υποεκτίμηση των περιπτώσεων που είχαν τουλάχιστον ένα μη-φυσιολογικό τεστ Παπανικολάου.

Επιπλέον, οι γυναίκες που έχουν ένα μη φυσιολογικό αποτέλεσμα του τεστ Παπανικολάου συχνά απογοητεύονται και δεν συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προσκλήσεις για συμπληρωματικές εξετάσεις.

Το HPVGuard είναι ένα ευφυές σύστημα λήψης αποφάσεων, προκειμένου να αναγνωρίζονται οι γυναίκες με πραγματικό κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Προκειμένου να αναπτυχθεί το προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιείται μια συνδυαστική προσέγγιση μοντέρνων τεχνολογιών υψηλής απόδοσης α) Τεχνικές μοριακής βιολογίας: μικρο-συστοιχίες DNA, ανίχνευση mRNA, πολυπαραμετρική κυτταρομετρίας ροής (Flow Cytometry – FC), Κυτταρομικής (Cytomics) και Μεθυλομικής (Methylomics), και β) Βιοπληροφορική: μοντελοποίηση με υπολογιστή και τεχνητή νοημοσύνη. Στόχος του προγράμματος είναι να δημιουργηθεί μία υπηρεσία έντασης γνώσης που θα επιτρέψει τον σχεδιασμό προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου με εξατομικευμένες παραμέτρους (εξατομικευμένος προσυμπτωματικός έλεγχος, Personalised Based Screening – PBS) για κάθε συμμετέχουσα γυναίκα.

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013) (κωδικός έργου: 11ΣΥΝ_10_250, τίτλος έργου: «Ένα σύστημα υποβοήθησης λήψης απόφασης βασισμένο σε κλινική διαγνωστική και θεραπευτική για αποδοτική και εξατομικευμένη διαχείριση των HPV συσχετιζόμενων ασθενειών» στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Μέλη της επιστημονικής ομάδας αποτελούμενη από τους Πέτρο Καρακίτσο Καθηγητή Κυτταρολόγίας, Αβραάμ Πουλιάκη Ερευνητή σε πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη σε ιατρικές εφαρμογές και Ιωάννη Ταμπόση Ερευνητή σε πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη σε ιατρικές εφαρμογές παρουσίασαν τα αποτελέσματα του έργου.

Συμβουλευτείτε τον γυναικολόγο σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο θα βρείτε στην ιστοσελίδα http://hpvguard.org

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com