ΔΥΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΔΙΜΗΝΟ ΘΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο Δήμος Τυρνάβου ύστερα από την υπ’ αριθ. 196/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για την αντιμετώπιση των έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών αυξημένων αναγκών για την εκκαθάριση δηλώσεων αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων που έχουν υποβληθεί .

Πιο συγκεκριμένα θα προσλάβει 2 πτυχιούχους ΠΕ ή ΤΕ οποιοσδήποτε ειδικότητας  με πτυχίο οποιασδήποτε σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 2 μήνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (συνημμένη της ανακοίνωσης)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
3. Τίτλο σπουδών (ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού του ν. 3584/07 (συνημμένη της ανακοίνωσης).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση skriba@tirnavos.gr μέσα σε προθεσμία
τριών (03) ημερών από 25/11/2020 έως και 27/11/2020 ώρα 23:59.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ