Η ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΣΟΠΩΤΗ

Το paidis.com μετά από αίτημα πολλών επαγγελματιών του Αμπελώνα, και αφού είχε δημοσιεύσει και σχετικό ρεπορτάζ, παραθέτει σήμερα την ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τυρνάβου, σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την πρότασης δωρεάς ακινήτου (κληροδότημα Δημητρίου Τσοπώτη).

Η απόφαση της επιτροπής έχει ως εξής:

Αριθμός Απόφασης :       195/2020

Για το παραπάνω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κόκουρας Ιωάννης εισηγήθηκε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιστ’ του Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α’/12-10-2020), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών προς το Δήμο.

Με σχετικό αίτημά της η Δικηγόρος Ελένη Κακαζιάνη, Εκκαθαρίστρια της διαθήκης Τσοπώτη Δημητρίου, μας διαβίβασε το αριθ. πρωτ. 2286/226208/20-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας αναφορικά με την αξιοποίηση ακινήτου της κληρονομιάς Δημητρίου Τσοπώτη και ζητά την αποδοχή του από το Δήμο Τυρνάβου.

Στο ανωτέρω πλαίσιο και με την από 06-07-2020 γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Αστερίου Φώτιου, προτείνεται η περιέλευση στο Δήμο Τυρνάβου του ακινήτου – κληροδοτήματος του κληρονομούμενου Δημητρίου Τσοπώτη του Αλεξάνδρου, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου με ΚΑΕΚ 310133206001, επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 38 στην Κοινότητα Αμπελώνα, η μίσθωση κτίσματος αυτού σε επαγγελματικό σωματείο της Δ.Ε. Αμπελώνα για τη στέγασή του και η αξιοποίηση των λοιπών υφισταμένων επί του οικοπέδου κτισμάτων και προς το συμφέρον του Δήμου.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και :

  1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α707-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
  2. τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/Α712-10-2020),
  3. το αριθ. πρωτ. Δ. Τυρνάβου 953/31-01-2020 έγγραφο της εκκαθαρίστριας δικηγόρου,
  4. την από 06-07-2020 (αριθ. πρωτ. 6947/07-07-2020 Δ. Τυρνάβου) γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Αστερίου Φώτιου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται κατ’ αρχήν την πρόταση δωρεάς ακινήτου – κληροδοτήματος του κληρονομούμενου Δημητρίου Τσοπώτη του Αλεξάνδρου, το οποίο βρίσκεται εντός οικοπέδου με ΚΑΕΚ 310133206001, επί της οδού Αγ. Κωνσταντίνου αριθ. 38 στην Κοινότητα Αμπελώνα, σύμφωνα με το οικείο έγγραφο της εκκαθαρίστριας δικηγόρου κας Ελένης Κακαζιάνη.

Κτίσμα του παραπάνω ακινήτου θα μισθωθεί σε επαγγελματικό σωματείο/σωματείο με εμπορικό σκοπό της Δ.Ε. Αμπελώνα για τη στέγασή του και τα λοιπά υφιστάμενα επί του οικοπέδου κτίσματα θα αξιοποιηθούν και προς το συμφέρον του Δήμου Τυρνάβου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com