ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΚΙΝΑ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΑΡΑ

Απόφαση για τον ορισμό συμβούλου για την προετοιμασία του φακέλου του έργου: Μελέτη διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου ΚΑΝΑΡΑ» υπέγραψε την Παρασκευή ο δήμαρχος Τυρνάβου σηματοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την έναρξη των εργασιών που περιμένει από το 2019 η περιφέρεια για να χρηματοδοτήσει τη μελέτη ενός σημαντικού για την περιοχή του Αργυροπουλίου έργου, με δεδομένο ότι υπάρχουν σχετικά κονδύλια 300.000 € που εξασφάλισε από το υπουργείο Εσωτερικών η δημοτική αρχή Σαρχώση

Σήμερα ο δήμαρχος Τυρνάβου ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

Α. Τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία του φακέλου του έργου: «Μελέτη διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου ΚΑΝΑΡΑ» εκτιμώμενης αξίας 5.840,00 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Β. Την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών που περιέχονται στο παράρτημα Α και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

Γ. Την απ΄ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία του φακέλου του έργου: «Μελέτη διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρου ΚΑΝΑΡΑ», όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, στην Μενούτη Σαββίνη του Κωνσταντίνου με έδρα τη Θεσσαλονίκη έναντι αμοιβής 5.840,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιγραφή Υπηρεσίας: Υπηρεσίες συμβούλου για την προετοιμασία του “φακέλου του έργου: “ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΝΑΡΑ»  Κ.Α. 30.6117.00

Παροχή στοιχείων και εξειδικευμένων γνώσεων αναφορικά με την προετοιμασία και σύνταξη του «φακέλου του έργου» για τη δημοπράτηση της μελέτης ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΚΑΝΑΡΑ στην περιοχή του Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου. Για την ετοιμασία του φακέλου απαιτούνται προκαταρτικά στοιχεία όπως ενδεικτικά αναφέρονται π.χ. : γεωλογικά-γεωτεχνικά, υδραυλικά-αντιπλημμυρικά, δασοτεχνικά (πρόκειται για ορεινή κοίτη) κλπ.

– Παροχή στοιχείων και περιγραφή της σκοπιμότητας του έργου,

– Παροχή στοιχείων και καταγραφή των τεχνικών δεδομένων του έργου,

– Εκτίμηση του συνολικού προγράμματος μελετών και χρονοδιαγράμματος προκειμένου το αντικείμενο της προς δημοπράτησης μελέτης να είναι ολοκληρωμένο,

– Στοιχεία της προεκτίμησης αμοιβής μελέτης κατά την δημοπράτησή της από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες.

Εκτίμηση Αμοιβής για επιστήμονα ως 10 έτη

Τιμή μονάδας =365 ευρώ ανά ημέρα απασχόλησης

16 ημέρες απασχόλησης* 365 ευρώ/ημέρα=5.840,00 πλέον ΦΠΑ

5.840,00 +1.401,60(ΦΠΑ)= 7.241,60 Ευρώ

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com