ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23

Θανάσης Νασιακόπουλος: Με τη διαβούλευση θα προκύψουν  οι τελικές προτάσεις για τα βασικά αναπτυξιακά ζητήματα, στρατηγικά ιεραρχημένες

Ο Δήμος Κιλελέρ ξεκινά τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 τη  δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου η οποία αποτελεί και την Α’ φάση του τετραετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος περιόδου 2020-23 που  εγκρίθηκε με την αριθμ. 208/2020 απόφαση του ΔΣ Κιλελέρ (ΑΔΑ: ΨΔ44ΩΕΝ-Ο7Ω) και προσκαλεί τους δημότες αλλά και κάθε πολίτη, ομάδα πολιτών, φορείς και συλλόγους να συμβάλλουν ενεργά στην εκπόνησή του.

Στόχος είναι μέσω της διαβούλευσης να καταγραφούν οι απόψεις και οι προτάσεις των πολιτών, των φορέων αλλά και κάθε ενδιαφερόμενου αναφορικά με τους άξονες, τα μέτρα και τους γενικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, όπως αυτά παρουσιάζονται στο Στρατηγικό Σχέδιο. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου για την τρέχουσα τετραετία 2020-2023.

Σε δήλωση του σχετικά με την έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης στρατηγικού σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος 2020 – 2023 ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος ανέφερε:

«Το τετραετές  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αποτελεί αρχικά ένα σημαντικό εργαλείο αναπτυξιακού σχεδιασμού αλλά και μια μέθοδο δουλειάς για την ορθολογική και αποτελεσματική λειτουργία του Δήμου Κιλελέρ. Μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού δημιουργείται ένα δομημένο διεκδικητικό πλαίσιο, διαμορφώνεται η γενικότερη στρατηγική του Δήμου και καθορίζονται οι επιμέρους στόχοι και δράσεις που πρέπει να υλοποιηθούν. Προσδιορίζονται επίσης με σαφήνεια οι απαιτούμενοι πόροι για την υλοποίηση τους. Παράλληλα κατατίθενται το αναπτυξιακό όραμα του Δήμου Κιλελέρ με βάση τις ευρωπαϊκές και εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες αλλά και οι επιδιώξεις και οι δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής.

Η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  στοχεύει στη δημιουργία ενός μόνιμου και ταυτόχρονα δυναμικού εργαλείου διοίκησης που θα προσδιορίζει με ολοκληρωμένο τρόπο δύο αλληλένδετα στοιχεία: αφενός μεν τη γενική μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κατεύθυνση ανάπτυξης για την περιοχή και το Δήμο ως οργανισμού,  αφετέρου δε τον αντίστοιχο «οδικό» χάρτη έργων και δράσεων. Με άλλα λόγια, με την  εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  ο Δήμος Κιλελέρ επιλέγει το αναπτυξιακό πρότυπο που θα ακολουθήσει για την επόμενη τετραετία καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιήσει την επιλογή του αυτή.

Η εκπόνηση του ΕΠ προϋποθέτει όμως  την εκτενή και διαρκή διαβούλευση ανάμεσα σε φορείς και πολίτες έτσι ώστε οι διαφορετικές απόψεις να ενσωματωθούν στο τελικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού. Μέσα από τη συνθετική αυτή διαδικασία ευελπιστούμε ότι θα προκύψουν με σαφήνεια οι τελικές προτάσεις για τα βασικά αναπτυξιακά ζητήματα, στρατηγικά ιεραρχημένες».

Ο Δήμος Κιλελέρ τονίζει ότι περιμένει τη συνεργασία όλων και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο στη συμπλήρωση και την υποβολή του ειδικού ερωτηματολογίου μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου 2020. Το ερωτηματολόγιο  βρίσκεται αναρτημένο μαζί με το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Σχεδίου στον ειδικό σύνδεσμο https://strategykileler.wordpress.com που είναι προσβάσιμος και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου Κιλελέρ (www.kileler.gov.gr). Η υποβολή του ερωτηματολογίου μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

  • Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την ηλεκτρονική φόρμα του ερωτηματολογίου στον ειδικό σύνδεσμο (https://strategykileler.wordpress.com/)
  • Αποστέλλοντας το ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: progr@kileler.gov.gr
  • Αποστέλλοντας το ταχυδρομικά σε έντυπη μορφή στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, Ηρ.Πολυτεχνείου 13 & Αγ. Χαραλαμπους, ΤΚ 41005 , Νίκαια Λάρισας
  • Ιδιοχείρως σε ένα από τα εξής δημοτικά κτίρια: στο Δημαρχείο Κιλελέρ στη Νίκαια (Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών), στα Δημοτικά Καταστήματα (πρώην Δημαρχεία) ΔΕ Αρμενίου, Κιλελέρ, Κραννώνα & Πλατυκάμπου σημειώνοντας την ένδειξη «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΕΛΕΡ 2020-23».

Για πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Επικοινωνιών  (Κων/νο Νταμπεγλιώτη, τηλ. 2413507222, email : progr@kileler.gov.gr).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com