ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ο δήμαρχος Τυρνάβου διακηρύττει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική β’ επαναληπτική δημοπρασία ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, η εκμίσθωση των παρακάτω αναλυτικά περιγραφόμενων αγροτεμαχίων που βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου, ως εξής:

α/α Κοινότητα Τοποθεσία Έκταση

(στρ.)

Τιμή Α’ Προσφοράς (σε €/ στρ.) Ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής δημοπρασίας
1 Αμπελώνας Εσκί Εβλέρ 2,500 στρ 30,00
2 Αμπελώνας Τατάρ Μαχαλά 1,000 στρ 30,00
3 Αμπελώνας Τατάρ

Μαγούλα

3,068 στρ 30,00
4 Δελέρια Αυλαγάδες 8,000 στρ 35,00
5 Δελέρια Βακουφική

Γκορτσιά

4,000 στρ 30,00
6 Δελέρια Γ εροζήση 1,000 στρ 30,00
7 Δελέρια Γιακάς Δελέρια 7,150 στρ 35,00
8 Δελέρια Γιακάς Δελέρια 1,000 στρ 30,00
9 Δελέρια Γιακάς 3,000 στρ 30,00
10 Δελέρια Καραμπούγα 1,200 στρ 30,00
11 Δελέρια Λάκος 1,000 στρ 30,00
12 Δελέρια Νεκροταφείο 2,000 στρ 30,00
13 Δελέρια Αύλακας Αγ. Αννας 8,000 στρ 35,00 Τετάρτη

9-12-2020

ώρα

10:00π.μ.

στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου

14 Δελέρια Γ κοτσιά Δελερίων 3,640 στρ 30,00
15 Δελέρια Είσοδος

οικισμού

1,000 στρ 30,00
16 Δελέρια Βρωμόβρυση 8,000 στρ 35,00
17 Αργυροπούλι Βαρκό 2,090 στρ 30,00
18 Αργυροπούλι Βαρκό 2,090 στρ 30,00
19 Δαμάσι Δημ. Αγρός ΑΗΛΙΑΣ 19,180 στρ 40,00
20 Δαμάσι Καπνός Πέρα Κάμπου 3,069 στρ 30,00
21 Δαμάσι Καπνός Πέρα Κάμπου 7,500 στρ 35,00
22 Δαμάσι Καπνός Πέρα Κάμπου 4,700 στρ 30,00
23 Δαμάσι “ΑΛΩΝΙΑ” 2,000 στρ 30,00

Η επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των αγροτεμαχίων θα διεξαχθεί την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή και να καταθέσει στην Επιτροπή γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού ίσου με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για συμμετοχή στον διαγωνισμό.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι :

  • φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του ενδιαφερομένου και του εγγυητή του,
  • βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας του ιδίου και του εγγυητή του,
  • εγγυητική επιστολή ως άνω,
  • Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων του διαγωνισμού και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο για το οποίο εκδήλωσε ενδιαφέρον.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης, που εγκρίθηκαν με την αριθ. 180/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΩΚ8ΩΗΚ-ΡΧΩ),     βρίσκονται στο Δήμο Τυρνάβου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες κατόπιν ραντεβού, υπεύθυνη κ.Σακούτσιου Βασιλική, τηλ.2492350136.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com