ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με απόφαση του δημάρχου Τυρνάβου που δημοσιεύθηκε σήμερα προσλαμβάνεται η Ουρανία Απ. Μπαγκούια ως Ειδική Συνεργάτης για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Οπως αναφέρει η απόφαση η ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει Οικονομική Υποστήριξη στο Γραφείο Δημάρχου και του ιδίου του Δημάρχου.

Αναλυτικά: θα μεριμνά για την κατάρτιση προϋπολογισμού σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσίες του Δήμου, θα παρακολουθεί την εξέλιξή του και θα εισηγείται τις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Θα μεριµνά για τη σύνταξη και υποβολή στα αιρετά όργανα διοίκησης του Δήµου όλων των προβλεπόμενων οικονομικών και απολογιστικών στοιχείων.

Θα μεριµνά για την εφαρμογή και την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το μηχανογραφημένο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα των οικονομικών του Δήµου και γενικά θα επικουρεί τον Δήμαρχο σε οικονομικά και φοροτεχνικά θέματα απαραίτητων για την πραγματοποίηση των σκοπών του Δήμου καθώς επίσης και σε οτιδήποτε της ανατεθεί από τον Δήμαρχο.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η
υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε 19.000,00 ευρώ ετησίως και θα βαρύνει τους KA 6031 και KA 6053.01 του προϋπολογισμού έτους 2020 του Δήμου Τυρνάβου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com