ΕΝΤΑΧΤΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ., προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το θέμα: Ένταξη έργων στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»

Μεταξύ των έργων που ενέταξε σε χρηματοδότηση από το παραπάνω πρόγραμμα ήταν και το έργο του Δήμου Τυρνάβου “Αναμόρφωση κεντρικής πλατείας Τυρνάβου”, το οποίο χρηματοδοτείται με το ποσό των 325.160,00 €

Για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης η διοίκηση του Ταμείου έλαβε υπόψη την με αριθμ. πρωτ. 008323/26-11-2020 πρόταση του Δήμου Τυρνάβου που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: «Αναμόρφωση κεντρικής πλατείας Τυρνάβου», προϋπολογισμού 1.095.000,00 €, καθώς και το αρ. πρ. εισερχ. 009304/18-12-2020 του Δήμου Τυρνάβου με το οποίο υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τα στοιχεία που προβλέπονται βάσει του οδηγού για την οριστική ένταξη του έργου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με δεδομένη τη μικρή χρηματοδότηση από το Ταμείο σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου που αναφέρει η μελέτη, ο δήμος θα πρέπει να βρει και να καλύψει τη διαφορά που σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα είναι 770.000 € τα οποία φυσικά θα μειωθούν ανάλογα με ην έκπτωση που θα επιτευχθεί κατά τη δημοπράτηση του έργο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com