ΣΤΑ 24,5 ΕΚ. € Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Δ. Κουρομπίνας: Ρεκόρ δεκαετίας με ρευστότητα και συνέπεια πληρωμών

Υπερψηφίστηκε την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου από τις παρατάξεις Γάτσα-Καρανίκα ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων του Δήμου Ελασσόνας για το 2021, ο οποίος ξεπέρασε φέτος για πρώτη φορά το ποσό των 24 εκατομμυρίων ευρώ και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με τις εντάξεις των προτάσεων στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Δ. Κουρομπίνας ανέφερε: «Σύμφωνα με την ΚΥΑ 46735/23-7-2020 και βάσει των οδηγιών της, καταρτίσθηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2021 που ανέρχεται στο ποσό των 24.568.077,29 ευρώ αυξημένος σε σχέση με το 2020 κατά 2.125.854 ευρώ.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της τελευταίας δεκαετίας, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ από το 2010, όταν καταργήθηκαν οι καποδιστριακοί δήμοι και κοινότητες και συνενώθηκαν στον ενιαίο Δήμο Ελασσόνας.

Μέσα σε ένα ασφυκτικό οικονομικά περιβάλλον, με μία μικρή ενίσχυση της τάξεως των 312 χιλιάδων ευρώ, καταφέραμε να παρουσιάσουμε τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό της δεκαετίας, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Το ποσό των 24,5 εκατομμυρίων ευρώ του νέου προϋπολογισμού συνδέεται με νέες εντάξεις έργων και απορροφητικότητα κονδυλίων, ενώ έχει ως αφετηρία του την αυξημένη δραστηριότητα των υπηρεσιών και το όραμα για τον τόπο.

Μέσα στο 2020 καταφέραμε να αυξήσουμε τη ρευστότητα και τα ίδια έσοδα, με αποτέλεσμα να υπάρχει συνέπεια στις πληρωμές προς προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες, και συνέπεια στις παροχές προς τους υπαλλήλους του δήμου. Τακτοποιήσαμε εκκρεμείς υποχρεώσεις προς το ΦΟΔΣΑ 300 χιλιάδων ευρώ και εντάξαμε τις περισσότερες δικαστικές αποφάσεις σε πρόγραμμα επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο νέος προϋπολογισμός δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε στις πραγματικές ανάγκες των κατοίκων του δήμου μας και να λύσουμε καθημερινά προβλήματα στην πόλη και τις κοινότητες, προβλέποντας μεταξύ άλλων δαπάνες για:

  • συντηρήσεις αγροτικής & εσωτερικής οδοποιίας (300.000 €)
  • προμήθεια εξοπλισμού καθαριότητας – απορριμματοφόρο, σάρωθρο (390.800€)
  • προμήθεια εξοπλισμού οδοποιίας – μηχανήματα έργου (150.000 €)
  • μικρές καθημερινές παρεμβάσεις – πάγια προκαταβολή (70.000 €)
  • συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων – προμήθεια παγίων (112.500 €)
  • συντηρήσεις & έξοδα λειτουργίας σχολικών μονάδων (400.000 €)
  • επιχορήγηση Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας (520.000 €)
  • έργα (10.030.729,04 €)
  • μελέτες (324.573,00 €)

Αδυναμία του Δήμου εξακολουθεί να είναι η δαπάνη της ενέργειας, για την οποία ετοιμάζουμε πρόταση εξοικονόμησης με συστήματα παραγωγής και παρεμβάσεις εξοικονόμησης».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 – ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (μισθοδοσία-παροχές) 3.496.321,36
61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων (προμηθευτές, ελ. επαγγελματίες) 697.525,88
62 Παροχές τρίτων (συντηρήσεις, λοιπές υπηρεσίες, ΔΕΗ, ΔΕΥΑ) 1.487.096,80
63 Φόροι τέλη 65.925,00
64 Λοιπά Γενικά έξοδα 98.600,00
65 Πληρωμές δόσεων δανείων 431.010,03
66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 654.440,32
67 Μεταβίβασεις σε τρίτους (σχολικές επιτροπές, ΟΚΠΑΠ) 964.863,14
68 Λοιπα έξοδα 46.650,00
71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1.085.714,40
73 Έργα (τεχνικό πρόγραμμα 2021) 10.030.729,04
74 Μελέτες (τεχνικό πρόγραμμα 2021) 324.573,00
81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 621.600,00
82 Αποδόσεις 1.972.500,00
85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.485.530,86
9 Αποθεματικό 104.997,46
Σύνολα 24.568.077,29

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com