ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΗΜΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ (ELOGE) ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Ο Δήμος Αγιάς συμμετέχει στον Β’ Κύκλο του Προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης για την απονομή του «Ευρωπαϊκού Σήματος Αριστείας για την Καλή Διακυβέρνηση (ELOGE)» που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ).

Στόχος της ευρωπαϊκής αυτής δράσης, είναι η αναγνώριση και πιστοποίηση των Δήμων της χώρας μας, οι οποίοι επιτυγχάνουν ένα συγκεκριμένο πρότυπο διακυβέρνησης σύμφωνα με τις 12 Ευρωπαϊκές Αρχές Καλής Διακυβέρνησης του Συμβουλίου της Ευρώπης:

1.Εκπροσώπηση, Συμμετοχή των Πολιτών και Δίκαιη Διεξαγωγή Εκλογών

2.Ανταπόκριση

3.Αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα

4.Προσβασιμότητα και Διαφάνεια

5.Κανόνες δικαίου

6.Δεοντολογία

7.Ικανότητα και Επάρκεια

8.Καινοτομία και προσαρμοστικότητα

9.Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος προσανατολισμός

10.Υγιής Δημοσιονομική διαχείριση

11.Ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και κοινωνική συνοχή

12.Λογοδοσία

Η δράση έχει ιδιαίτερη σημασία σε εθνικό, αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού είναι μια διαδικασία αυτό-αξιολόγησης για τους ελληνικούς Δήμους με την συμμετοχή των πολιτών.

Οι πολίτες συμμετέχουν συμπληρώνοντας το ερωτηματολόγιο στον ακόλουθο σύνδεσμο έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17:00:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc6JuVB8isRsi8HxyT6JJgExqlQ7S_Sb59pIpcK6_HlwZpXQ/viewform?usp=sf_link.

Η έρευνα είναι ανώνυμη και τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή στατιστικών συμπερασμάτων.

Για πληροφορίες απευθυνθείτε:

Πατσιαβούδη Θεοδώρα

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης

Δήμος Αγιάς

Δ/νση: Σοφοκλή Ευστρατιάδη 7α

Τ.Κ. 40003 ΑΓΙΑ

Τηλ: 6974508249

E-mail: info@dimosagias.gr

Η δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα Αριστείας στη Χρηστή Διακυβέρνηση (ELoGE)» για τους ελληνικούς δήμους αποτελεί μέρος του Κοινού Έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Θεσμική Ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.