ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ: ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙ ΕΡΓΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 230.000 €

Στη διενέργεια ανοιχτού διαγωνισµού µέσω του εθνικού συστήµατος ηλεκτρονικών δηµοσίων συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 230.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ), αναμένεται να προσχωρήσει μέσα στο επόμενο διάστημα ο δήμος Τυρνάβου.

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα περιλαμβάνονται στο κείμενο της δημοπρασίας πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες επισκευής, βελτίωσης και συντήρησης οδών του Δήμου Τυρνάβου που σήμερα είναι αδιαμόρφωτοι ή σε κακή κατάσταση και πλακόστρωση πεζοδρομίων που χρήζουν παρεμβάσεις επιδιορθώσεων και νέων επιστρώσεων, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

  • Εκσκαφές για την διαμόρφωση των χώρων καθώς και καθαιρέσεις σκυροδεμάτων όπου απαιτείται για τις νέες κατασκευές.
  • Κατασκευή νέων οδών με ασφαλτοστρώσεις.
  • Κατασκευή πεζοδρομίων με πλακοστρώσεις.
  • Κατασκευή νέων και συντήρηση υφιστάμενων κρασπεδόρειθρων.
  • Ανακατασκευή τσιμεντοδρόμων.
  • Βελτίωση οδών με νέο ασφαλτοτάπητα

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών αποσφράγισης

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12/02/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com