ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Μελέτη του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ που αναδεικνύει τις δύο όψεις της κατά την περίοδο της πανδημίας: »

 Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα του ΚΕΜΕΤΕ με θέμα: «Δύο όψεις της τηλεκπαίδευσης κατά την περίοδο της πανδημίας: Μορφωτικές ανισότητες και συνέπειες στα εργασιακά δικαιώματα», καθώς από τις 9 Νοεμβρίου 2020 τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας και η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσω της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Η ΟΛΜΕ έχει τη θέση ότι η δια ζώσης διδασκαλία δεν υποκαθίσταται από την τηλεκπαίδευση και ότι η τελευταία αποτελεί λύση ανάγκης, καθώς δημιουργεί σοβαρά ζητήματα μορφωτικών ανισοτήτων. Στη βάση αυτής της θέσης έχει καταθέσει μια σειρά από προτάσεις προκειμένου να αμβλυνθούν οι ανισότητες και να υπάρξει ομαλή επιστροφή των μαθητών/τριών στη δια ζώσης διδασκαλία, με όσο το δυνατόν μικρότερο μορφωτικό κόστος και όσο γίνεται μεγαλύτερη υγειονομική ασφάλεια.

Η παρούσα μελέτη έχει διττό στόχο: να διερευνήσει το κατά πόσο η αναστολή της δια ζώσης διδασκαλίας στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η αντικατάστασή της από την σύγχρονη τηλεκπαίδευση, εν καιρώ πανδημίας, οξύνει τις μορφωτικές/εκπαιδευτικές ανισότητες μεταξύ των μαθητών, αφενός, και εάν εγείρει ζητήματα παραβίασης εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.

Η μελέτη οργανώνεται σε δύο ενότητες:

Η πρώτη ενότητα «Μορφωτικές ανισότητες» διερευνά μια σειρά από ζητήματα προκειμένου:

α) να εκτιμηθούν οι διαστάσεις πιθανών μορφωτικών/εκπαιδευτικών ελλειμμάτων και πιθανών  μορφωτικών/εκπαιδευτικών ανισοτήτων που οξύνει ή δημιουργεί η τηλεκπαίδευση

β) να διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις, ώστε να αμβλυνθεί το παιδαγωγικό/μορφωτικό κόστος για τους/τις μαθητές/τριες στο άμεσο μέλλον

γ) να διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις για την ασφαλή επαναλειτουργία της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να μειωθούν (όσο το επιτρέπουν και τα επιδημιολογικά δεδομένα) οι πιθανότητες εκ νέου αναστολής της δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας

Η δεύτερη ενότητα διερευνά πιθανές συνέπειες της τηλεκπαίδευσης από τη σκοπιά των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών προκειμένου:

α) να εκτιμηθούν οι διαστάσεις πιθανών συνεπειών στα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών

β) να διατυπωθούν μια σειρά από προτάσεις, ώστε να προστατευθούν κεκτημένα δικαιώματα

γ) να διερευνηθεί η πιθανότητα ανάδειξης νέων απειλών στα δικαιώματα που έως τώρα δεν είχαν συμπεριληφθεί στις διεκδικήσεις των εκπαιδευτικών (π.χ. προσωπικά δεδομένα, πνευματικά δικαιώματα, ιδιωτικότητα κλπ)

Τα επιμέρους ζητήματα που διερευνώνται είναι τα εξής:

  1. Παιδαγωγικά ζητήματα: διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν την ένταση των μορφωτικών ανισοτήτων ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες, τη γενίκευση και την αύξηση των μαθησιακών κενών. Διερεύνηση ζητημάτων που αφορούν στην κάλυψη της διδακτέας ύλης ποσοτικά και ποιοτικά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών και εν γένει παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και διδακτικών ζητημάτων που σχετίζονται με την χρήση της τηλεκπαίδευσης, το χαρακτήρα της, και το πιθανό μορφωτικό κόστος.
  2. Ψυχοκοινωνικά ζητήματα: ζητήματα επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ζητήματα εξαρτήσεων
  3. Επάρκεια τεχνολογικού εξοπλισμού και υποδομής σε εκπαιδευτικές μονάδες και μαθητές/μαθήτριες, προβλήματα λειτουργίας πλατφόρμας webex
  4. Ιδιαίτερα ζητήματα που αφορούν σε ευάλωτες μαθητικές ομάδες: μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, μαθητές/τριες με προσφυγικό υπόβαθρο, έγκλειστοι φυλακών.
  5. Ανισότητες στην τηλεκπαίδευση ανάμεσα στην ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση: το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
  6. Διερεύνηση στάσεων για τους όρους και τις προϋποθέσεις ασφαλούς επαναλειτουργίας των σχολείων.
  7. Εργασιακά ζητήματα:

Παραβίαση ωραρίου, ιδιωτικού χώρου-εξοπλισμού, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων των παραγόμενων από τους εκπαιδευτικούς υλικών, προστασία προσωπικών δεδομένων.

Κίνδυνος χρησιμοποίησης της τηλεκπαίδευσης για καταστρατήγηση εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών, μείωση προσλήψεων, εργασιακή επισφάλεια, αξιοποίηση των επισφαλών εκπαιδευτικών μέσω της τηλεκπαίδευσης για χτύπημα του συνδικαλισμού.

Μεθοδολογία: α) αξιοποίηση ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας, β) πρωτογενής ποσοτική έρευνα με συμπλήρωση ερωτηματολογίου από εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και από σχολικές μονάδες, ΕΛΜΕ, γ) ερευνητικά δεδομένα και προτάσεις ETUCE, EI, UNESCO, UNICEF

Περίοδος αναφοράς: Νοέμβριος 2020– Ιανουάριος 2021

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com